Chôan-lô Tâi-gú-bûn sû-pîn thóng-kè chu-liāu 全羅台語詞頻統計資料     
阮兜講台語
台語消息,燒ê:
台語華語辭典
嚙踝蕭 1  2  3  4  5  6  7  [ 8 ]  9  10  11  12  13  14  15  16  17   嚙踝蕭 嚙踝蕭嚙10嚙踝蕭  , 嚙窯嚙瑾74嚙踝蕭, 1463嚙踝蕭嚙踝蕭嚙
嚙編嚙踝蕭嚙緙嚙踝蕭嚙磕嚙緞嚙踝蕭嚙嚙磕嚙緞嚙碼嚙窯
141lō͘1,9740.0810%54.5100%
142thiaⁿ-kìⁿ1,9670.0807%54.5907%
143chhù1,9590.0804%54.6711%
144liáu1,9420.0797%54.7508%
145mi̍h1,9280.0791%54.8299%
146án-ne1,8990.0779%54.9078%
147kok1,8900.0776%54.9854%
148tōe1,8890.0775%55.0629%
149it-chhè1,8860.0774%55.1403%
150chi̍t-ê1,8830.0773%55.2176%
151lāu-pē1,8700.0767%55.2944%
152si̍t-chāi1,8700.0767%55.3711%
153tāi-ke1,8550.0761%55.4472%
154kang1,8370.0754%55.5226%
155kî-tó1,8250.0749%55.5975%
156ki-tok1,8190.0747%55.6722%
157lâu1,8020.0740%55.7461%
1581,8010.0739%55.8201%
159ka-tī1,7790.0730%55.8931%
160sian-siⁿ1,7690.0726%55.9657%
嚙踝蕭h嚙踝蕭嚙踝蕭      嚙磕嚙磐嚙箴   嚙磐嚙箴10嚙踝蕭   嚙踝蕭嚙瑾嚙踝蕭   嚙磊嚙瑾嚙踝蕭   嚙踝蕭嚙10嚙踝蕭   嚙磕嚙踝蕭嚙踝蕭
Types: 73,258 Tokens: 2,436,599   最近查詢時間:2019/10/24    程式設計:劉杰岳、楊允言 2005/7/26
阮兜講台語
台灣記憶