Chôan-lô Tâi-gú-bûn sû-pîn thóng-kè chu-liāu 全羅台語詞頻統計資料     
阮兜講台語
台語消息,燒ê:
台語華語辭典
嚙踝蕭 1  2  3  4  5  6  [ 7 ]  8  9  10  11  12  13  14  15  16   嚙踝蕭 嚙踝蕭嚙10嚙踝蕭  , 嚙窯嚙瑾74嚙踝蕭, 1463嚙踝蕭嚙踝蕭嚙
嚙編嚙踝蕭嚙緙嚙踝蕭嚙磕嚙緞嚙踝蕭嚙嚙磕嚙緞嚙碼嚙窯
121chhōa2,2530.0925%52.8068%
122siaⁿ2,2240.0913%52.8981%
123iáu2,1850.0897%52.9878%
124ìn2,1680.0890%53.0768%
125bo̍k-su2,1480.0882%53.1649%
126ji̍p2,1290.0874%53.2523%
127khí-lâi2,1050.0864%53.3387%
128kiû2,1040.0863%53.4250%
1292,1010.0862%53.5113%
130gín-ná2,0740.0851%53.5964%
1312,0680.0849%53.6813%
132sòa2,0640.0847%53.7660%
133thiàⁿ2,0630.0847%53.8506%
134khí2,0390.0837%53.9343%
135ta̍k2,0370.0836%54.0179%
136bīn-chêng2,0230.0830%54.1009%
137kiám2,0180.0828%54.1838%
138tiàm1,9930.0818%54.2656%
139chia1,9920.0818%54.3473%
140tek-khak1,9890.0816%54.4289%
嚙踝蕭h嚙踝蕭嚙踝蕭      嚙磕嚙磐嚙箴   嚙磐嚙箴10嚙踝蕭   嚙踝蕭嚙瑾嚙踝蕭   嚙磊嚙瑾嚙踝蕭   嚙踝蕭嚙10嚙踝蕭   嚙磕嚙踝蕭嚙踝蕭
Types: 73,258 Tokens: 2,436,599   最近查詢時間:2020/5/29    程式設計:劉杰岳、楊允言 2005/7/26
阮兜講台語
台灣記憶