Chôan-lô Tâi-gú-bûn sû-pîn thóng-kè chu-liāu 全羅台語詞頻統計資料     
阮兜講台語
台語消息,燒ê:
台語華語辭典
嚙踝蕭 1  2  3  4  5  [ 6 ]  7  8  9  10  11  12  13  14  15   嚙踝蕭 嚙踝蕭嚙10嚙踝蕭  , 嚙窯嚙瑾74嚙踝蕭, 1463嚙踝蕭嚙踝蕭嚙
嚙編嚙踝蕭嚙緙嚙踝蕭嚙磕嚙緞嚙踝蕭嚙嚙磕嚙緞嚙碼嚙窯
101peh-sìⁿ2,6430.1085%50.7997%
102chōe2,5940.1065%50.9061%
103saⁿ2,5930.1064%51.0125%
104chhiáⁿ2,5730.1056%51.1181%
105chhiú2,5720.1056%51.2237%
106chhut2,5670.1054%51.3290%
107tiong-kan2,5220.1035%51.4326%
108á-sī2,5120.1031%51.5356%
1092,4990.1026%51.6382%
110ūi2,4900.1022%51.7404%
111khóan2,4650.1012%51.8416%
112miâ2,4520.1006%51.9422%
1132,4450.1003%52.0425%
114mn̄g2,4190.0993%52.1418%
115nā-sī2,3690.0972%52.2390%
116kàu-hōe2,3400.0960%52.3351%
117mah2,3300.0956%52.4307%
118tâi-ôan2,3210.0953%52.5260%
119siōng-chú2,3060.0946%52.6206%
120sìn2,2850.0938%52.7144%
嚙踝蕭h嚙踝蕭嚙踝蕭      嚙磕嚙磐嚙箴   嚙磐嚙箴10嚙踝蕭   嚙踝蕭嚙瑾嚙踝蕭   嚙磊嚙瑾嚙踝蕭   嚙踝蕭嚙10嚙踝蕭   嚙磕嚙踝蕭嚙踝蕭
Types: 73,258 Tokens: 2,436,599   最近查詢時間:2020/1/22    程式設計:劉杰岳、楊允言 2005/7/26
阮兜講台語
台灣記憶