Chôan-lô Tâi-gú-bûn sû-pîn thóng-kè chu-liāu 全羅台語詞頻統計資料     
阮兜講台語
台語消息,燒ê:
台語華語辭典
嚙踝蕭 1  2  3  4  [ 5 ]  6  7  8  9  10  11  12  13  14   嚙踝蕭 嚙踝蕭嚙10嚙踝蕭  , 嚙窯嚙瑾74嚙踝蕭, 1463嚙踝蕭嚙踝蕭嚙
嚙編嚙踝蕭嚙緙嚙踝蕭嚙磕嚙緞嚙踝蕭嚙嚙磕嚙緞嚙碼嚙窯
81chiàu3,6040.1479%48.2644%
82taⁿ3,5490.1457%48.4100%
833,5210.1445%48.5545%
84lah3,5170.1443%48.6989%
85hiah3,4860.1431%48.8419%
863,3920.1392%48.9811%
87m̄-sī3,3850.1389%49.1201%
88hoaⁿ-hí3,3790.1387%49.2587%
89hia3,2440.1331%49.3919%
90ka-kī3,2170.1320%49.5239%
91chē3,2080.1317%49.6556%
92tāi-chì3,0510.1252%49.7808%
93bat3,0220.1240%49.9048%
94tòa2,9340.1204%50.0252%
95ūi-tio̍h2,8010.1150%50.1402%
96m̄-thang2,7070.1111%50.2513%
97kiò2,6960.1106%50.3619%
98í-sek-lia̍t2,6770.1099%50.4718%
992,6770.1099%50.5817%
100nn̄g2,6690.1095%50.6912%
嚙踝蕭h嚙踝蕭嚙踝蕭      嚙磕嚙磐嚙箴   嚙磐嚙箴10嚙踝蕭   嚙踝蕭嚙瑾嚙踝蕭   嚙磊嚙瑾嚙踝蕭   嚙踝蕭嚙10嚙踝蕭   嚙磕嚙踝蕭嚙踝蕭
Types: 73,258 Tokens: 2,436,599   最近查詢時間:2020/1/22    程式設計:劉杰岳、楊允言 2005/7/26
阮兜講台語
台灣記憶