Chôan-lô Tâi-gú-bûn sû-pîn thóng-kè chu-liāu 全羅台語詞頻統計資料     
阮兜講台語
台語消息,燒ê:
台語華語辭典
嚙踝蕭 1  2  3  [ 4 ]  5  6  7  8  9  10  11  12  13   嚙踝蕭 嚙踝蕭嚙10嚙踝蕭  , 嚙窯嚙瑾74嚙踝蕭, 1463嚙踝蕭嚙踝蕭嚙
嚙編嚙踝蕭嚙緙嚙踝蕭嚙磕嚙緞嚙踝蕭嚙嚙磕嚙緞嚙碼嚙窯
61só͘-í4,6630.1914%44.9572%
62chai4,5780.1879%45.1451%
63í-keng4,4260.1816%45.3267%
64siūⁿ4,3390.1781%45.5048%
65tit-tio̍h4,3180.1772%45.6820%
66ji̍t4,2080.1727%45.8547%
67sím-mi̍h4,1950.1722%46.0269%
68bōe4,1230.1692%46.1961%
69ia̍h4,0830.1676%46.3636%
70siū4,0760.1673%46.5309%
71só͘-chāi4,0630.1667%46.6977%
72thiaⁿ4,0030.1643%46.8620%
733,9500.1621%47.0241%
74chóng-sī3,9310.1613%47.1854%
75chia̍h3,9080.1604%47.3458%
76ông3,8280.1571%47.5029%
77khòaⁿ-kìⁿ3,8210.1568%47.6597%
78che3,7900.1555%47.8153%
79sim3,6850.1512%47.9665%
803,6540.1500%48.1165%
嚙踝蕭h嚙踝蕭嚙踝蕭      嚙磕嚙磐嚙箴   嚙磐嚙箴10嚙踝蕭   嚙踝蕭嚙瑾嚙踝蕭   嚙磊嚙瑾嚙踝蕭   嚙踝蕭嚙10嚙踝蕭   嚙磕嚙踝蕭嚙踝蕭
Types: 73,258 Tokens: 2,436,599   最近查詢時間:2020/1/22    程式設計:劉杰岳、楊允言 2005/7/26
阮兜講台語
台灣記憶