Chôan-lô Tâi-gú-bûn sû-pîn thóng-kè chu-liāu 全羅台語詞頻統計資料     
阮兜講台語
台語消息,燒ê:
台語華語辭典
嚙踝蕭 1  2  [ 3 ]  4  5  6  7  8  9  10  11  12   嚙踝蕭 嚙踝蕭嚙10嚙踝蕭  , 嚙窯嚙瑾74嚙踝蕭, 1463嚙踝蕭嚙踝蕭嚙
嚙編嚙踝蕭嚙緙嚙踝蕭嚙磕嚙緞嚙踝蕭嚙嚙磕嚙緞嚙碼嚙窯
418,4970.3487%39.8449%
42ēng8,0100.3287%40.1737%
43chò7,2330.2968%40.4705%
44án-ni7,1440.2932%40.7637%
45iâ-hô-hoa7,0870.2909%41.0546%
46ē6,9290.2844%41.3389%
47chhin-chhiūⁿ6,6500.2729%41.6119%
48góan6,6040.2710%41.8829%
49chiū-sī6,5750.2698%42.1527%
50ài6,4220.2636%42.4163%
51iâ-so͘6,2620.2570%42.6733%
52ah6,2020.2545%42.9278%
536,1160.2510%43.1788%
54tōa5,9840.2456%43.4244%
55khah5,9780.2453%43.6698%
565,7850.2374%43.9072%
57chú5,6360.2313%44.1385%
58kiâⁿ5,4490.2236%44.3621%
59kiáⁿ5,0520.2073%44.5695%
60chiong4,7840.1963%44.7658%
嚙踝蕭h嚙踝蕭嚙踝蕭      嚙磕嚙磐嚙箴   嚙磐嚙箴10嚙踝蕭   嚙踝蕭嚙瑾嚙踝蕭   嚙磊嚙瑾嚙踝蕭   嚙踝蕭嚙10嚙踝蕭   嚙磕嚙踝蕭嚙踝蕭
Types: 73,258 Tokens: 2,436,599   最近查詢時間:2020/1/22    程式設計:劉杰岳、楊允言 2005/7/26
阮兜講台語
台灣記憶