Chôan-lô Tâi-gú-bûn sû-pîn thóng-kè chu-liāu 全羅台語詞頻統計資料     
阮兜講台語
台語消息,燒ê:
台語華語辭典
嚙踝蕭 1  [ 2 ]  3  4  5  6  7  8  9  10  11   嚙踝蕭 嚙踝蕭嚙10嚙踝蕭  , 嚙窯嚙瑾74嚙踝蕭, 1463嚙踝蕭嚙踝蕭嚙
嚙編嚙踝蕭嚙緙嚙踝蕭嚙磕嚙緞嚙踝蕭嚙嚙磕嚙緞嚙碼嚙窯
21chi̍t13,9060.5707%30.8282%
22lín13,6430.5599%31.3881%
23só͘13,4720.5529%31.9410%
24khì12,8630.5279%32.4689%
2512,8450.5272%32.9961%
26lóng12,7380.5228%33.5189%
2712,4720.5119%34.0307%
28chin12,2550.5030%34.5337%
29chit12,2490.5027%35.0364%
30lán10,9890.4510%35.4874%
31hit10,7230.4401%35.9275%
32in-ūi10,6340.4364%36.3639%
33teh10,5200.4317%36.7956%
34ōe10,0040.4106%37.2062%
35chòe9,7250.3991%37.6053%
36chiah9,6970.3980%38.0033%
37khòaⁿ9,2780.3808%38.3841%
38thang9,1200.3743%38.7584%
399,1100.3739%39.1322%
40siōng-tè8,8680.3639%39.4962%
嚙踝蕭h嚙踝蕭嚙踝蕭      嚙磕嚙磐嚙箴   嚙磐嚙箴10嚙踝蕭   嚙踝蕭嚙瑾嚙踝蕭   嚙磊嚙瑾嚙踝蕭   嚙踝蕭嚙10嚙踝蕭   嚙磕嚙踝蕭嚙踝蕭
Types: 73,258 Tokens: 2,436,599   最近查詢時間:2020/5/29    程式設計:劉杰岳、楊允言 2005/7/26
阮兜講台語
台灣記憶