Chôan-lô Tâi-gú-bûn sû-pîn thóng-kè chu-liāu 全羅台語詞頻統計資料     
阮兜講台語
台語消息,燒ê:
台語華語辭典
嚙磐嚙箴10嚙踝蕭  嚙踝蕭 9  10  11  12  13  14  15  16  17  [ 18 ]  19  20  21  22  23  24  25  26  27   嚙踝蕭 嚙踝蕭嚙10嚙踝蕭  , 嚙窯嚙瑾74嚙踝蕭, 1463嚙踝蕭嚙踝蕭嚙
嚙編嚙踝蕭嚙緙嚙踝蕭嚙磕嚙緞嚙踝蕭嚙嚙磕嚙緞嚙碼嚙窯
341káⁿ8050.0330%64.6107%
342a8040.0330%64.6437%
343tiuⁿ8020.0329%64.6766%
344ho̍k-sāi8010.0329%64.7095%
345iàu-kín7960.0327%64.7422%
346gōa7940.0326%64.7748%
347ji̍p-khì7930.0325%64.8073%
348kìⁿ-nā7920.0325%64.8398%
349i-ê7920.0325%64.8723%
350sǹg7880.0323%64.9046%
351eng-kai7870.0323%64.9369%
352ba̍k-sái7810.0321%64.9690%
353khòaⁿ-tio̍h7800.0320%65.0010%
354chò-hóe7780.0319%65.0329%
355bóe7770.0319%65.0648%
356chhun7760.0318%65.0967%
357kau7750.0318%65.1285%
3587730.0317%65.1602%
359á7680.0315%65.1917%
360khǹg7650.0314%65.2231%
嚙踝蕭h嚙踝蕭嚙踝蕭      嚙磕嚙磐嚙箴   嚙磐嚙箴10嚙踝蕭   嚙踝蕭嚙瑾嚙踝蕭   嚙磊嚙瑾嚙踝蕭   嚙踝蕭嚙10嚙踝蕭   嚙磕嚙踝蕭嚙踝蕭
Types: 73,258 Tokens: 2,436,599   最近查詢時間:2020/5/29    程式設計:劉杰岳、楊允言 2005/7/26
阮兜講台語
台灣記憶