Chôan-lô Tâi-gú-bûn sû-pîn thóng-kè chu-liāu 全羅台語詞頻統計資料     
阮兜講台語
台語消息,燒ê:
台語華語辭典
嚙磐嚙箴10嚙踝蕭  嚙踝蕭 8  9  10  11  12  13  14  15  16  [ 17 ]  18  19  20  21  22  23  24  25  26   嚙踝蕭 嚙踝蕭嚙10嚙踝蕭  , 嚙窯嚙瑾74嚙踝蕭, 1463嚙踝蕭嚙踝蕭嚙
嚙編嚙踝蕭嚙緙嚙踝蕭嚙磕嚙緞嚙踝蕭嚙嚙磕嚙緞嚙碼嚙窯
321tī-hia8720.0358%63.9196%
322m̄-bián8720.0358%63.9554%
323chi̍t-ē8700.0357%63.9911%
324hit-ê8670.0356%64.0267%
325án-chóaⁿ8590.0353%64.0619%
326kám-siā8570.0352%64.0971%
327kan-ta8570.0352%64.1323%
328téng8530.0350%64.1673%
329m̄-bat8520.0350%64.2022%
330liân8470.0348%64.2370%
331chheng-khì8460.0347%64.2717%
332chí8420.0346%64.3063%
333pún-sin8410.0345%64.3408%
334kìⁿ8390.0344%64.3752%
335hok-khì8320.0341%64.4094%
336bān8310.0341%64.4435%
3378250.0339%64.4773%
3388190.0336%64.5109%
339lo̍h-khì8140.0334%64.5444%
340chûn8120.0333%64.5777%
嚙踝蕭h嚙踝蕭嚙踝蕭      嚙磕嚙磐嚙箴   嚙磐嚙箴10嚙踝蕭   嚙踝蕭嚙瑾嚙踝蕭   嚙磊嚙瑾嚙踝蕭   嚙踝蕭嚙10嚙踝蕭   嚙磕嚙踝蕭嚙踝蕭
Types: 73,258 Tokens: 2,436,599   最近查詢時間:2020/5/31    程式設計:劉杰岳、楊允言 2005/7/26
阮兜講台語
台灣記憶