Chôan-lô Tâi-gú-bûn sû-pîn thóng-kè chu-liāu 全羅台語詞頻統計資料     
阮兜講台語
台語消息,燒ê:
台語華語辭典
嚙磐嚙箴10嚙踝蕭  嚙踝蕭 7  8  9  10  11  12  13  14  15  [ 16 ]  17  18  19  20  21  22  23  24  25   嚙踝蕭 嚙踝蕭嚙10嚙踝蕭  , 嚙窯嚙瑾74嚙踝蕭, 1463嚙踝蕭嚙踝蕭嚙
嚙編嚙踝蕭嚙緙嚙踝蕭嚙磕嚙緞嚙踝蕭嚙嚙磕嚙緞嚙碼嚙窯
301thàn9200.0378%63.1890%
302chīn9170.0376%63.2267%
303ū-ê9170.0376%63.2643%
304pún9120.0374%63.3017%
305chhùi9080.0373%63.3390%
306seng-khu8990.0369%63.3759%
307m̄-koh8980.0369%63.4127%
308i-seng8960.0368%63.4495%
309to̍k-to̍k8960.0368%63.4863%
310o-ló8900.0365%63.5228%
311hòe8870.0364%63.5592%
312chè-si8840.0363%63.5955%
313sio8830.0362%63.6317%
314seng-o̍ah8820.0362%63.6679%
315ti̍t-ti̍t8810.0362%63.7041%
316ki8790.0361%63.7402%
317siⁿ8770.0360%63.7761%
318súi8750.0359%63.8121%
319ai-ki̍p8750.0359%63.8480%
320êng-kng8730.0358%63.8838%
嚙踝蕭h嚙踝蕭嚙踝蕭      嚙磕嚙磐嚙箴   嚙磐嚙箴10嚙踝蕭   嚙踝蕭嚙瑾嚙踝蕭   嚙磊嚙瑾嚙踝蕭   嚙踝蕭嚙10嚙踝蕭   嚙磕嚙踝蕭嚙踝蕭
Types: 73,258 Tokens: 2,436,599   最近查詢時間:2020/5/29    程式設計:劉杰岳、楊允言 2005/7/26
阮兜講台語
台灣記憶