Chôan-lô Tâi-gú-bûn sû-pîn thóng-kè chu-liāu 全羅台語詞頻統計資料     
阮兜講台語
台語消息,燒ê:
台語華語辭典
嚙磐嚙箴10嚙踝蕭  嚙踝蕭 6  7  8  9  10  11  12  13  14  [ 15 ]  16  17  18  19  20  21  22  23  24   嚙踝蕭 嚙踝蕭嚙10嚙踝蕭  , 嚙窯嚙瑾74嚙踝蕭, 1463嚙踝蕭嚙踝蕭嚙
嚙編嚙踝蕭嚙緙嚙踝蕭嚙磕嚙緞嚙踝蕭嚙嚙磕嚙緞嚙碼嚙窯
281siúⁿ-sù9980.0410%62.3997%
282bēng-lēng9970.0409%62.4406%
283cha-bó͘-kiáⁿ9930.0408%62.4814%
284hiah-ê9910.0407%62.5221%
285téng-bīn9900.0406%62.5627%
286go̍eh9870.0405%62.6032%
287mn̂g9820.0403%62.6435%
2889810.0403%62.6838%
289m̄-kú9790.0402%62.7239%
290sio̍k9770.0401%62.7640%
291nā-tiāⁿ9700.0398%62.8039%
292sèng-keng9700.0398%62.8437%
293kha9640.0396%62.8832%
294kín9470.0389%62.9221%
295sè-kài9410.0386%62.9607%
296pang-chān9400.0386%62.9993%
297phah-sǹg9310.0382%63.0375%
298iok-hān9280.0381%63.0756%
299kám9230.0379%63.1135%
300tāi-seng9210.0378%63.1513%
嚙踝蕭h嚙踝蕭嚙踝蕭      嚙磕嚙磐嚙箴   嚙磐嚙箴10嚙踝蕭   嚙踝蕭嚙瑾嚙踝蕭   嚙磊嚙瑾嚙踝蕭   嚙踝蕭嚙10嚙踝蕭   嚙磕嚙踝蕭嚙踝蕭
Types: 73,258 Tokens: 2,436,599   最近查詢時間:2020/5/30    程式設計:劉杰岳、楊允言 2005/7/26
阮兜講台語
台灣記憶