Chôan-lô Tâi-gú-bûn sû-pîn thóng-kè chu-liāu 全羅台語詞頻統計資料     
阮兜講台語
台語消息,燒ê:
台語華語辭典
嚙磐嚙箴10嚙踝蕭  嚙踝蕭 5  6  7  8  9  10  11  12  13  [ 14 ]  15  16  17  18  19  20  21  22  23   嚙踝蕭 嚙踝蕭嚙10嚙踝蕭  , 嚙窯嚙瑾74嚙踝蕭, 1463嚙踝蕭嚙踝蕭嚙
嚙編嚙踝蕭嚙緙嚙踝蕭嚙磕嚙緞嚙踝蕭嚙嚙磕嚙緞嚙碼嚙窯
261kà-sī1,0590.0435%61.5530%
262pêng-an1,0590.0435%61.5965%
263lo̍h1,0570.0434%61.6399%
264o̍h1,0530.0432%61.6831%
265kám-kak1,0520.0432%61.7263%
266khùn1,0500.0431%61.7694%
267iâ-lō͘-sat-léng1,0490.0431%61.8124%
268ge̍h1,0490.0431%61.8555%
269éng-óan1,0400.0427%61.8982%
270chheh1,0360.0425%61.9407%
271chin-chiàⁿ1,0340.0424%61.9831%
272mô͘-se1,0320.0424%62.0255%
273o̍ah1,0310.0423%62.0678%
2741,0310.0423%62.1101%
275iû-gôan1,0190.0418%62.1519%
276tiâu1,0150.0417%62.1936%
277thôan1,0100.0415%62.2350%
278pa̍t1,0090.0414%62.2764%
279khiā-khí1,0080.0414%62.3178%
280tì-kàu9980.0410%62.3588%
嚙踝蕭h嚙踝蕭嚙踝蕭      嚙磕嚙磐嚙箴   嚙磐嚙箴10嚙踝蕭   嚙踝蕭嚙瑾嚙踝蕭   嚙磊嚙瑾嚙踝蕭   嚙踝蕭嚙10嚙踝蕭   嚙磕嚙踝蕭嚙踝蕭
Types: 73,258 Tokens: 2,436,599   最近查詢時間:2020/5/31    程式設計:劉杰岳、楊允言 2005/7/26
阮兜講台語
台灣記憶