Chôan-lô Tâi-gú-bûn sû-pîn thóng-kè chu-liāu 全羅台語詞頻統計資料     
阮兜講台語
台語消息,燒ê:
台語華語辭典
嚙磐嚙箴10嚙踝蕭  嚙踝蕭 4  5  6  7  8  9  10  11  12  [ 13 ]  14  15  16  17  18  19  20  21  22   嚙踝蕭 嚙踝蕭嚙10嚙踝蕭  , 嚙窯嚙瑾74嚙踝蕭, 1463嚙踝蕭嚙踝蕭嚙
嚙編嚙踝蕭嚙緙嚙踝蕭嚙磕嚙緞嚙踝蕭嚙嚙磕嚙緞嚙碼嚙窯
241chhe1,1530.0473%60.6587%
242gâu1,1460.0470%60.7058%
243hoat-tō͘1,1440.0470%60.7527%
244sin1,1290.0463%60.7990%
245kúi1,1230.0461%60.8451%
246chāi1,1010.0452%60.8903%
247gín-á1,0990.0451%60.9354%
248tit1,0920.0448%60.9802%
249chhut-khì1,0910.0448%61.0250%
250chí-ū1,0870.0446%61.0696%
251thâu1,0830.0444%61.1141%
252hiàn1,0830.0444%61.1585%
2531,0760.0442%61.2027%
254chiâⁿ1,0740.0441%61.2468%
255kng1,0710.0440%61.2907%
256lé-pài1,0700.0439%61.3346%
257iû-tāi1,0670.0438%61.3784%
258tng1,0660.0437%61.4222%
259kin-á-ji̍t1,0660.0437%61.4659%
260chèng-lâng1,0640.0437%61.5096%
嚙踝蕭h嚙踝蕭嚙踝蕭      嚙磕嚙磐嚙箴   嚙磐嚙箴10嚙踝蕭   嚙踝蕭嚙瑾嚙踝蕭   嚙磊嚙瑾嚙踝蕭   嚙踝蕭嚙10嚙踝蕭   嚙磕嚙踝蕭嚙踝蕭
Types: 73,258 Tokens: 2,436,599   最近查詢時間:2020/5/31    程式設計:劉杰岳、楊允言 2005/7/26
阮兜講台語
台灣記憶