Chôan-lô Tâi-gú-bûn sû-pîn thóng-kè chu-liāu 全羅台語詞頻統計資料     
阮兜講台語
台語消息,燒ê:
台語華語辭典
嚙磐嚙箴10嚙踝蕭  嚙踝蕭 3  4  5  6  7  8  9  10  11  [ 12 ]  13  14  15  16  17  18  19  20  21   嚙踝蕭 嚙踝蕭嚙10嚙踝蕭  , 嚙窯嚙瑾74嚙踝蕭, 1463嚙踝蕭嚙踝蕭嚙
嚙編嚙踝蕭嚙緙嚙踝蕭嚙磕嚙緞嚙踝蕭嚙嚙磕嚙緞嚙碼嚙窯
221boeh1,2610.0518%59.6745%
222tī-teh1,2560.0515%59.7261%
223lūn1,2510.0513%59.7774%
224m̄-chai1,2460.0511%59.8286%
225pêng-iú1,2380.0508%59.8794%
226keng1,2360.0507%59.9301%
227siū-khì1,2220.0502%59.9802%
228sèng1,2190.0500%60.0303%
229kúi-nā1,2040.0494%60.0797%
230iáu-kú1,2020.0493%60.1290%
231saⁿ-kap1,1970.0491%60.1781%
232iōng1,1970.0491%60.2273%
233lāi-bīn1,1940.0490%60.2763%
234kan-khó͘1,1860.0487%60.3249%
235gōan1,1820.0485%60.3735%
236lô͘-po̍k1,1690.0480%60.4214%
237bó͘1,1620.0477%60.4691%
238ē-tàng1,1570.0475%60.5166%
239chhōe1,1560.0474%60.5640%
240chhēng1,1540.0474%60.6114%
嚙踝蕭h嚙踝蕭嚙踝蕭      嚙磕嚙磐嚙箴   嚙磐嚙箴10嚙踝蕭   嚙踝蕭嚙瑾嚙踝蕭   嚙磊嚙瑾嚙踝蕭   嚙踝蕭嚙10嚙踝蕭   嚙磕嚙踝蕭嚙踝蕭
Types: 73,258 Tokens: 2,436,599   最近查詢時間:2020/5/30    程式設計:劉杰岳、楊允言 2005/7/26
阮兜講台語
台灣記憶