Chôan-lô Tâi-gú-bûn sû-pîn thóng-kè chu-liāu 全羅台語詞頻統計資料     
阮兜講台語
台語消息,燒ê:
台語華語辭典
嚙磐嚙箴10嚙踝蕭  嚙踝蕭 2  3  4  5  6  7  8  9  10  [ 11 ]  12  13  14  15  16  17  18  19  20   嚙踝蕭 嚙踝蕭嚙10嚙踝蕭  , 嚙窯嚙瑾74嚙踝蕭, 1463嚙踝蕭嚙踝蕭嚙
嚙編嚙踝蕭嚙緙嚙踝蕭嚙磕嚙緞嚙踝蕭嚙嚙磕嚙緞嚙碼嚙窯
2011,4070.0577%58.5962%
202chiah-ê1,3720.0563%58.6525%
203chōe-chōe1,3690.0562%58.7087%
204cháu1,3490.0554%58.7640%
205sim-lāi1,3450.0552%58.8192%
206kui1,3420.0551%58.8743%
207tāi-pi̍t1,3370.0549%58.9292%
208lia̍h1,3370.0549%58.9841%
209kòe1,3360.0548%59.0389%
210siông-siông1,3330.0547%59.0936%
211ì-sù1,3220.0543%59.1479%
212sîn1,3170.0541%59.2019%
213ha̍k-seng1,3110.0538%59.2557%
214put-chí1,3050.0536%59.3093%
215í-ki̍p1,2920.0530%59.3623%
216pái1,2770.0524%59.4147%
217lāi1,2740.0523%59.4670%
218thiⁿ1,2690.0521%59.5191%
219tān-sī1,2650.0519%59.5710%
220khui1,2620.0518%59.6228%
嚙踝蕭h嚙踝蕭嚙踝蕭      嚙磕嚙磐嚙箴   嚙磐嚙箴10嚙踝蕭   嚙踝蕭嚙瑾嚙踝蕭   嚙磊嚙瑾嚙踝蕭   嚙踝蕭嚙10嚙踝蕭   嚙磕嚙踝蕭嚙踝蕭
Types: 73,258 Tokens: 2,436,599   最近查詢時間:2020/5/29    程式設計:劉杰岳、楊允言 2005/7/26
阮兜講台語
台灣記憶