Chôan-lô Tâi-gú-bûn sû-pîn thóng-kè chu-liāu 全羅台語詞頻統計資料     
阮兜講台語
台語消息,燒ê:
台語華語辭典
嚙踝蕭 1  2  3  4  5  6  7  8  9  [ 10 ]  11  12  13  14  15  16  17  18  19   嚙踝蕭 嚙踝蕭嚙10嚙踝蕭  , 嚙窯嚙瑾74嚙踝蕭, 1463嚙踝蕭嚙踝蕭嚙
嚙編嚙踝蕭嚙緙嚙踝蕭嚙磕嚙緞嚙踝蕭嚙嚙磕嚙緞嚙碼嚙窯
181kiù1,5520.0637%57.3861%
182hū-jîn-lâng1,5260.0626%57.4487%
183cháiⁿ-iūⁿ1,5260.0626%57.5114%
184bīn1,5250.0626%57.5739%
185chit-ê1,5250.0626%57.6365%
186tiong1,5240.0625%57.6991%
187chèng1,5190.0623%57.7614%
188siâⁿ1,5120.0621%57.8235%
189chúi1,5100.0620%57.8854%
190lāu-bú1,4920.0612%57.9467%
191phah1,4650.0601%58.0068%
1921,4590.0599%58.0667%
193siōng1,4490.0595%58.1261%
194soah1,4460.0593%58.1855%
195chhut-lâi1,4450.0593%58.2448%
196liáu-āu1,4380.0590%58.3038%
197leh1,4370.0590%58.3628%
198ba̍k-chiu1,4350.0589%58.4217%
199ǹg-bāng1,4260.0585%58.4802%
200hit-sî1,4190.0582%58.5384%
嚙踝蕭h嚙踝蕭嚙踝蕭      嚙磕嚙磐嚙箴   嚙磐嚙箴10嚙踝蕭   嚙踝蕭嚙瑾嚙踝蕭   嚙磊嚙瑾嚙踝蕭   嚙踝蕭嚙10嚙踝蕭   嚙磕嚙踝蕭嚙踝蕭
Types: 73,258 Tokens: 2,436,599   最近查詢時間:2020/5/29    程式設計:劉杰岳、楊允言 2005/7/26
阮兜講台語
台灣記憶