Chôan-lô Tâi-gú-bûn sû-pîn thóng-kè chu-liāu 全羅台語詞頻統計資料     
阮兜講台語
台語華語辭典
第 [ 1 ]  2  3  4  5  6  7  8  9  10   頁 後壁10頁  , 總共74頁, 1463筆資料
編號語詞頻率比例頻率合總
1ê198,2038.1344%8.1344%
2i59,9222.4592%10.5937%
3góa43,5911.7890%12.3827%
4lâng38,9311.5978%13.9804%
537,1811.5259%15.5064%
6ū36,8851.5138%17.0202%
734,3011.4077%18.4279%
8kóng32,8771.3493%19.7772%
928,7701.1807%20.9579%
1028,6571.1761%22.1340%
11lâi24,3180.9980%23.1321%
12in23,8430.9785%24.1106%
13chiū22,3700.9181%25.0287%
14kap21,8750.8978%25.9265%
15hō͘21,4510.8804%26.8068%
16beh20,6920.8492%27.6560%
17tio̍h17,8610.7330%28.3891%
18tùi16,2680.6677%29.0567%
19koh15,2890.6275%29.6842%
20kàu13,9680.5733%30.2575%
轉去首頁      上頭前   頭前10頁   頂一頁   下一頁   後壁10頁   上尾頁
Types: 73,258 Tokens: 2,436,599   最近查詢時間:2023/12/4    程式設計:劉杰岳、楊允言 2005/7/26
阮兜講台語
台灣記憶