Chôan-lô Tâi-gú-bûn gú-sû siong-koan-tō͘ thóng-kè chu-liāu 全羅台語文語詞相關度統計資料     
阮兜講台語
台語消息,燒ê:

台語華語辭典
嚙踝蕭 1  2  3  4  5  6  7  8  [ 9 ]  10  11  12  13  14  15  16  17  18   嚙踝蕭 嚙踝蕭嚙10嚙踝蕭  , 嚙窯嚙瑾61嚙踝蕭, 2411嚙踝蕭嚙踝蕭嚙
嚙編嚙踝蕭bigramCor(>=3K) freq-ab(>=6) 嚙編嚙踝蕭bigramCor(>=3K) freq-ab(>=6)
321hiat tī3,039.0449112341lōa kú31,021.7291100
322tùi sí-lâng4,697.4971111342thiⁿ pē20,079.6530100
323khah chá8,403.8823110343bô jōa-kú5,149.2938100
324tiám cheng140,761.2493109344khah kín4,237.4011100
325thiaⁿ liáu4,079.8220109345gōan chú3,891.9175100
326tiàm hia3,874.4852109346lī-khui sè-kan9,734.449499
327chit tia̍p11,923.5500108347a-bûn lâng3,156.401899
328pēng bô6,256.1154108348kúi-nā nî9,175.236298
329hāng tāi-chì5,440.0743108349koh-o̍ah khí-lâi46,990.472197
330o-ló iâ-hô-hoa6,358.7648107350siá phoe25,233.334497
331hé sio68,283.3956105351bōe hiáu-tit20,801.962597
332tùi hit-tia̍p6,737.8933105352ki-hōe thang6,766.737697
333phah lâ-sâm72,994.8527104353cha-bó͘ kiáⁿ5,385.770496
334chúi chúi13,803.7747104354kám-siā chú5,256.256296
335teh háu4,118.0430103355go̍eh chhe36,265.264795
336ê ê22,573.3059102356khah siông12,727.286695
337á m̄-sī12,344.2846102357chi̍t lia̍p3,445.665695
338iâ-hô-hoa hoan-hù6,011.6416102358sí-lâng tiong37,211.566494
339sòng phok-sū340,641.6602101359jîn-chú ah11,060.120594
340hoan-hù mô͘-se50,233.4600100360ōe lîm-kàu5,700.798994
嚙踝蕭h嚙踝蕭嚙踝蕭      嚙磕嚙磐嚙箴   嚙磐嚙箴10嚙踝蕭   嚙踝蕭嚙瑾嚙踝蕭   嚙磊嚙瑾嚙踝蕭   嚙踝蕭嚙10嚙踝蕭   嚙磕嚙踝蕭嚙踝蕭
Types: 563,875 Tokens: 1,968,725   最近查詢時間:2019/11/12    程式設計:劉杰岳、楊允言 2005/7/26
阮兜講台語
台灣記憶