Chôan-lô Tâi-gú-bûn gú-sû siong-koan-tō͘ thóng-kè chu-liāu 全羅台語文語詞相關度統計資料     
阮兜講台語
台語消息,燒ê:

台語華語辭典
嚙踝蕭 1  2  3  4  5  6  7  [ 8 ]  9  10  11  12  13  14  15  16  17   嚙踝蕭 嚙踝蕭嚙10嚙踝蕭  , 嚙窯嚙瑾61嚙踝蕭, 2411嚙踝蕭嚙踝蕭嚙
嚙編嚙踝蕭bigramCor(>=3K) freq-ab(>=6) 嚙編嚙踝蕭bigramCor(>=3K) freq-ab(>=6)
281chit pún3,827.9329136301tiâu lō͘21,938.7802121
282hoat-lī-sài lâng6,324.2500134302tī thiⁿ-ni̍h5,130.7933121
283kong-pò tē158,972.8937133303bô lōa3,246.2447121
284it-tēng ē9,643.7588130304tē saⁿ13,384.0976119
285hit pêng6,877.6677130305chôan sè-kài66,428.1676117
286só͘ chhun3,493.3333130306sio̍k-gú kóng5,237.7606117
287chiah-ê tāi-chì8,404.9508129307lâi chiù-chōa3,489.8309117
288chhiⁿ-mî lâng3,635.5823129308tōa kôan-lêng13,089.9256116
289chhut ai-ki̍p20,024.1733128309bih tī5,083.9529116
290kiâⁿ sóe-lé29,599.9777127310tòa hia3,045.8262116
291í-sek-lia̍t chèng-lâng14,921.9841127311chi̍t iūⁿ6,313.9734115
292phak tī5,985.3999126312tī tōe--nih5,799.4194115
293ji̍t kú5,370.4285126313bô êng4,464.2257115
294ōe kì-tit5,467.6267125314hú-siâⁿ kàu-hōe-pò429,876.6261114
295bē bat3,030.4036125315saⁿ ji̍t3,415.6498114
296chit chân12,414.2698123316tha̍k sèng-keng25,709.0772113
297chòe kan-chèng6,876.9480123317m̄-bián kiaⁿ19,227.0557113
298gōa-pang lâng3,845.9539123318só͘ èng-ún6,617.3837112
299siúⁿ-sù lín3,409.3978123319sím-mi̍h ì-sù6,302.1914112
300kàu kin-á-ji̍t3,113.9984122320chī-chūi ōe5,697.1636112
嚙踝蕭h嚙踝蕭嚙踝蕭      嚙磕嚙磐嚙箴   嚙磐嚙箴10嚙踝蕭   嚙踝蕭嚙瑾嚙踝蕭   嚙磊嚙瑾嚙踝蕭   嚙踝蕭嚙10嚙踝蕭   嚙磕嚙踝蕭嚙踝蕭
Types: 563,875 Tokens: 1,968,725   最近查詢時間:2019/10/24    程式設計:劉杰岳、楊允言 2005/7/26
阮兜講台語
台灣記憶