Chôan-lô Tâi-gú-bûn gú-sû siong-koan-tō͘ thóng-kè chu-liāu 全羅台語文語詞相關度統計資料     
阮兜講台語
台語消息,燒ê:

台語華語辭典
嚙踝蕭 1  2  3  4  5  6  [ 7 ]  8  9  10  11  12  13  14  15  16   嚙踝蕭 嚙踝蕭嚙10嚙踝蕭  , 嚙窯嚙瑾61嚙踝蕭, 2411嚙踝蕭嚙踝蕭嚙
嚙編嚙踝蕭bigramCor(>=3K) freq-ab(>=6) 嚙編嚙踝蕭bigramCor(>=3K) freq-ab(>=6)
241kiû siōng-tè3,461.7353166261lí siáⁿ-sū3,979.7188147
242í-sek-lia̍t ông6,351.1254165262thôan hok-im74,426.7628146
243ū chi̍t-ji̍t4,643.6546164263pún chheh53,589.0940146
244ū iáⁿ3,789.5336164264chi̍t tiuⁿ5,132.0973146
245m̄ sìn3,966.2648163265cháu khì3,340.0201146
246iû-tāi ông16,612.1910162266kàu-hōe kong-pò147,234.7323145
247sòe chiah15,287.8615162267chit tiâu3,515.9117144
248hit keng4,372.0177162268cha-bó͘ gín-á61,170.7291143
249bô siáⁿ3,117.8359161269pài siōng-tè9,037.1336143
250keng chhù25,378.0721160270chū án-ni14,396.1533142
251m̄ bián15,706.5378160271cháu kàu3,502.8808142
252sòng-hiong lâng4,643.5293160272kám m̄-sī17,086.6789141
253tâi-ôan kàu-hōe-pò62,504.6803159273hó khóan-thāi16,211.3665141
254kì-chài kóng4,546.0277159274kóng pe̍h-chha̍t14,037.6678139
255thôan tō-lí30,655.2954158275pun hō͘5,397.1582139
256tē jī76,525.6684155276sī chī-chūi3,511.6779139
257só͘ kì-chài8,563.3981153277ūi ka-kī5,833.2779138
258chin kî-kòai7,358.4294152278siū kat-lé43,235.1629137
259kàu taⁿ3,918.5062152279teh thèng-hāu7,749.0157137
260sím-mi̍h tāi-chì4,153.7808149280pa-pí-lûn ông43,927.5517136
嚙踝蕭h嚙踝蕭嚙踝蕭      嚙磕嚙磐嚙箴   嚙磐嚙箴10嚙踝蕭   嚙踝蕭嚙瑾嚙踝蕭   嚙磊嚙瑾嚙踝蕭   嚙踝蕭嚙10嚙踝蕭   嚙磕嚙踝蕭嚙踝蕭
Types: 563,875 Tokens: 1,968,725   最近查詢時間:2019/11/12    程式設計:劉杰岳、楊允言 2005/7/26
阮兜講台語
台灣記憶