Chôan-lô Tâi-gú-bûn gú-sû siong-koan-tō͘ thóng-kè chu-liāu 全羅台語文語詞相關度統計資料     
阮兜講台語
台語消息,燒ê:

台語華語辭典
嚙磐嚙箴10嚙踝蕭  嚙踝蕭 52  53  54  55  56  57  58  59  60  [ 61 ]   嚙踝蕭 , 嚙窯嚙瑾61嚙踝蕭, 2411嚙踝蕭嚙踝蕭嚙
嚙編嚙踝蕭bigramCor(>=3K) freq-ab(>=6) 嚙編嚙踝蕭bigramCor(>=3K) freq-ab(>=6)
2401tàu pang-bâng3,390.87066
2402piáu-bīn siōng3,382.39276
2403tiuⁿ siòng-phìⁿ3,294.88076
2404chham-ka chū-hōe3,273.66426
2405chhit nâ3,227.09846
2406thâu-khak àⁿ-lo̍h3,178.80606
2407chhut-siaⁿ chhiùⁿ-koa3,178.16846
2408hūi-bí chū-sat3,130.02616
2409ji̍t-pún lōe-tē3,113.72156
2410kui-hiòng siōng-chú3,096.26636
2411lo̍h-khì an-thê-o3,095.19706
2412
2413
2414
2415
2416
2417
2418
2419
2420
嚙踝蕭h嚙踝蕭嚙踝蕭      嚙磕嚙磐嚙箴   嚙磐嚙箴10嚙踝蕭   嚙踝蕭嚙瑾嚙踝蕭   嚙磊嚙瑾嚙踝蕭   嚙踝蕭嚙10嚙踝蕭   嚙磕嚙踝蕭嚙踝蕭
Types: 563,875 Tokens: 1,968,725   最近查詢時間:2019/10/24    程式設計:劉杰岳、楊允言 2005/7/26
阮兜講台語
台灣記憶