Chôan-lô Tâi-gú-bûn gú-sû siong-koan-tō͘ thóng-kè chu-liāu 全羅台語文語詞相關度統計資料     
阮兜講台語
台語消息,燒ê:

台語華語辭典
嚙踝蕭 1  2  3  4  5  [ 6 ]  7  8  9  10  11  12  13  14  15   嚙踝蕭 嚙踝蕭嚙10嚙踝蕭  , 嚙窯嚙瑾61嚙踝蕭, 2411嚙踝蕭嚙踝蕭嚙
嚙編嚙踝蕭bigramCor(>=3K) freq-ab(>=6) 嚙編嚙踝蕭bigramCor(>=3K) freq-ab(>=6)
201tē it299,173.4927208221sìn iâ-so͘9,082.2915187
202chin súi8,230.1871207222chò kang6,143.8036187
203chi̍t ki7,839.7291207223ai-ki̍p tōe52,650.6727184
204kai bo̍k-su155,140.9319206224khì kìⁿ10,232.8213183
205iā m̄-thang3,633.4691206225ta̍k só͘-chāi7,850.6481183
206bōe kì-tit29,198.0272205226só͘ siúⁿ-sù5,105.2411181
207chi̍t tè4,800.2067205227hiaⁿ-tī ah8,867.5981180
208chiàu án-ni3,642.9559205228m̄ chai-iáⁿ6,881.1794180
209thâu chi̍t7,610.0837203229kám-kak chin5,861.9988179
210só͘ bēng-lēng6,163.0189201230teh khùn5,829.9005177
211khah chōe5,019.0211200231chiàu iâ-hô-hoa3,185.4902176
212chi̍t kù8,689.0416199232hoat-tō͘ thang10,389.4043175
213iâ-hô-hoa kóng--ê38,575.9409197233iâ-so͘ ìn5,464.6520174
214ki-tok iâ-so͘11,836.2785192234he sī5,121.7899174
215chit sè-kan4,208.9828192235ta̍k ji̍t8,331.0805173
216bô phah-sǹg3,498.5495192236hoah kóng4,730.5204172
217thiaⁿ tō-lí13,764.1653189237tâi-ôan kàu-hōe12,511.6646170
218múi chi̍t12,412.6430189238tùi thiⁿ3,039.3683170
219chit kù9,037.9508189239chin kan-khó͘3,705.6682168
220khì chhōe6,363.9132189240tī khòng-iá3,518.8233167
嚙踝蕭h嚙踝蕭嚙踝蕭      嚙磕嚙磐嚙箴   嚙磐嚙箴10嚙踝蕭   嚙踝蕭嚙瑾嚙踝蕭   嚙磊嚙瑾嚙踝蕭   嚙踝蕭嚙10嚙踝蕭   嚙磕嚙踝蕭嚙踝蕭
Types: 563,875 Tokens: 1,968,725   最近查詢時間:2019/10/24    程式設計:劉杰岳、楊允言 2005/7/26
阮兜講台語
台灣記憶