Chôan-lô Tâi-gú-bûn gú-sû siong-koan-tō͘ thóng-kè chu-liāu 全羅台語文語詞相關度統計資料     
阮兜講台語
台語消息,燒ê:

台語華語辭典
嚙踝蕭 1  2  3  4  [ 5 ]  6  7  8  9  10  11  12  13  14   嚙踝蕭 嚙踝蕭嚙10嚙踝蕭  , 嚙窯嚙瑾61嚙踝蕭, 2411嚙踝蕭嚙踝蕭嚙
嚙編嚙踝蕭bigramCor(>=3K) freq-ab(>=6) 嚙編嚙踝蕭bigramCor(>=3K) freq-ab(>=6)
161beh án-chóaⁿ9,440.9058282181chi̍t ūi3,653.6908239
162ū chōe-chōe3,104.1680282182bô lōa-kú14,549.9178237
163siōng-tè ah3,560.2061281183kù ōe20,424.0220234
164sio̍k tī5,519.9587279184in tau10,123.5528230
165sèng lêng366,836.3771277185nā m̄-sī3,997.9025229
166chin-chiàⁿ sī4,193.5709274186kàu chia4,024.4525227
167tī iâ-lō͘-sat-léng4,163.5882274187eng-kai tio̍h8,874.0883226
168cha-bó͘ gín-ná120,414.5426271188ta̍k hāng31,394.0764224
169chin gâu11,775.6691267189m̄ káⁿ23,476.8797222
170m̄ bat8,146.3494263190bô lūn5,364.8370220
171tit-tio̍h kiù22,843.7654260191che chiū-sī10,703.0695218
172chú ah4,663.5464260192kóng tō-lí5,065.8586217
173si̍t-chāi chin6,058.5274253193khah chē5,017.6136217
174hui-lī-sū lâng11,140.9173251194só͘ thiàⁿ3,253.9432216
175khiā-khí tī5,157.0154251195chi̍t tiâu6,947.7025215
176kiám m̄12,515.9059250196kám-siā siōng-tè15,914.1518214
177bô chheng-khì4,962.8795243197kì tī5,876.4831213
178ū hok-khì3,626.1775240198put-kò sī4,922.4872211
179thang chia̍h3,154.8849240199bô iàu-kín3,956.1959210
180tōa siū-khì17,690.6521239200chit keng6,523.0849209
嚙踝蕭h嚙踝蕭嚙踝蕭      嚙磕嚙磐嚙箴   嚙磐嚙箴10嚙踝蕭   嚙踝蕭嚙瑾嚙踝蕭   嚙磊嚙瑾嚙踝蕭   嚙踝蕭嚙10嚙踝蕭   嚙磕嚙踝蕭嚙踝蕭
Types: 563,875 Tokens: 1,968,725   最近查詢時間:2019/10/24    程式設計:劉杰岳、楊允言 2005/7/26
阮兜講台語
台灣記憶