Chôan-lô Tâi-gú-bûn gú-sû siong-koan-tō͘ thóng-kè chu-liāu 全羅台語文語詞相關度統計資料     
阮兜講台語
台語消息,燒ê:

台語華語辭典
嚙踝蕭 1  2  3  [ 4 ]  5  6  7  8  9  10  11  12  13   嚙踝蕭 嚙踝蕭嚙10嚙踝蕭  , 嚙窯嚙瑾61嚙踝蕭, 2411嚙踝蕭嚙踝蕭嚙
嚙編嚙踝蕭bigramCor(>=3K) freq-ab(>=6) 嚙編嚙踝蕭bigramCor(>=3K) freq-ab(>=6)
121bô hoat-tō͘10,387.4873413141iû-thài lâng10,818.6877329
122hō͘ góan3,101.1394412142iâ-hô-hoa án-ni5,295.0251326
123iâ-so͘ ki-tok36,879.0167411143iâ-hô-hoa ah5,405.4574324
124chi̍t pái19,931.5816397144kui tī4,953.2287321
125ōe thang4,405.4459390145nî chêng66,596.7193317
126si̍t-chāi sī4,576.9749387146chú iâ-hô-hoa7,838.2217310
127chin chē6,706.2851361147siàu-liân lâng6,906.4972303
128chiah ē3,561.4294357148tek-khak tio̍h5,822.8798301
129kiám m̄-sī46,446.9461350149kiâⁿ kàu3,299.6513298
130ná chhin-chhiūⁿ20,212.8210344150miâ kiò44,241.5729297
131nî kú53,462.9206343151lī-bī lâng12,158.2117296
132kàu-hōe-pò tē422,885.5050342152tó tī10,035.1897294
133lán nā3,275.6176342153tōa siaⁿ14,299.5975293
134kiám bô4,246.6729341154chi̍t keng11,128.4486291
135sèng sîn187,159.8808340155kau hō͘13,010.1536289
136lâu ba̍k-sái200,029.5649338156hiàn hō͘9,144.4513288
137chin chōe6,900.1689337157lín tiong-kan4,761.1645288
138pa̍t lâng5,624.7210335158chòe kang10,409.7279287
139ū chi̍t-ê3,260.4016333159chhin-chhiūⁿ án-ni3,778.9704287
140hit ji̍t5,365.6488331160chèng peh-sìⁿ45,477.0861282
嚙踝蕭h嚙踝蕭嚙踝蕭      嚙磕嚙磐嚙箴   嚙磐嚙箴10嚙踝蕭   嚙踝蕭嚙瑾嚙踝蕭   嚙磊嚙瑾嚙踝蕭   嚙踝蕭嚙10嚙踝蕭   嚙磕嚙踝蕭嚙踝蕭
Types: 563,875 Tokens: 1,968,725   最近查詢時間:2019/10/24    程式設計:劉杰岳、楊允言 2005/7/26
阮兜講台語
台灣記憶