Chôan-lô Tâi-gú-bûn gú-sû siong-koan-tō͘ thóng-kè chu-liāu 全羅台語文語詞相關度統計資料     
阮兜講台語
台語消息,燒ê:

台語華語辭典
嚙踝蕭 1  2  [ 3 ]  4  5  6  7  8  9  10  11  12   嚙踝蕭 嚙踝蕭嚙10嚙踝蕭  , 嚙窯嚙瑾61嚙踝蕭, 2411嚙踝蕭嚙踝蕭嚙
嚙編嚙踝蕭bigramCor(>=3K) freq-ab(>=6) 嚙編嚙踝蕭bigramCor(>=3K) freq-ab(>=6)
81ū sím-mi̍h5,971.2401710101chi̍t chiah4,081.1321514
82siūⁿ beh13,151.3538700102chin hoaⁿ-hí12,397.8558510
83án-ni kóng5,258.4621700103só͘ kiâⁿ6,713.9218502
84lâng nā4,403.0787694104iáu ū6,778.0083497
85in-ūi in3,903.9880674105khòaⁿ tio̍h3,650.0944494
86chhiáⁿ lí18,240.3931657106chú iâ-so͘24,655.8485487
87sī sím-mi̍h4,842.6288653107tòa tī5,478.9303486
88hit sî8,238.6896649108chi̍t ji̍t9,029.5567485
89m̄ chai28,290.5845611109ia̍h bô3,916.0283484
90koh khah7,976.1607610110m̄ thang8,606.1990464
91lí nā3,810.3326604111ê khóan-sit3,912.3638461
92ê cha-bó͘-kiáⁿ3,213.1675591112hit hō26,530.3118451
93tio̍h ēng5,155.3248577113teh siūⁿ9,436.5144451
94tī chia9,883.8461575114chiū chiong4,242.4717450
95chē tī8,644.6874575115ê hō͘-è3,832.3679442
96chit hō37,512.9298568116khah hó11,497.4958440
97sī in-ūi7,601.9002557117hē tī17,338.4289434
98mn̄g i6,046.6983555118chèng lâng6,208.7391425
99chin hó7,762.2541529119sìn chú41,613.2573420
100chi̍t hāng23,996.9874519120chin tōa4,481.5842420
嚙踝蕭h嚙踝蕭嚙踝蕭      嚙磕嚙磐嚙箴   嚙磐嚙箴10嚙踝蕭   嚙踝蕭嚙瑾嚙踝蕭   嚙磊嚙瑾嚙踝蕭   嚙踝蕭嚙10嚙踝蕭   嚙磕嚙踝蕭嚙踝蕭
Types: 563,875 Tokens: 1,968,725   最近查詢時間:2019/11/12    程式設計:劉杰岳、楊允言 2005/7/26
阮兜講台語
台灣記憶