Chôan-lô Tâi-gú-bûn gú-sû siong-koan-tō͘ thóng-kè chu-liāu 全羅台語文語詞相關度統計資料     
阮兜講台語
台語消息,燒ê:

台語華語辭典
嚙磐嚙箴10嚙踝蕭  嚙踝蕭 2  3  4  5  6  7  8  9  10  [ 11 ]  12  13  14  15  16  17  18  19  20   嚙踝蕭 嚙踝蕭嚙10嚙踝蕭  , 嚙窯嚙瑾61嚙踝蕭, 2411嚙踝蕭嚙踝蕭嚙
嚙編嚙踝蕭bigramCor(>=3K) freq-ab(>=6) 嚙編嚙踝蕭bigramCor(>=3K) freq-ab(>=6)
401bōe tit3,049.901479421hiaⁿ-tī chí-mōe46,733.457771
402tèng si̍p-jī-kè118,175.601778422peh khí-lâi10,872.171571
403khah chió5,198.399378423siū chiù-chó͘10,192.040571
404ēng chio̍h-thâu4,622.781278424kiù-chú iâ-so͘8,423.726071
405gūi ló-iâ1,507,676.011977425lé-pài kú8,185.802171
406àⁿ hī-khang378,255.557576426siū sím-phòaⁿ5,307.560271
407nî āu8,959.786876427ōe hiáu5,076.040771
408á m̄3,617.687376428kàu-gia̍h thang4,310.018071
409tiàm chia3,240.863376429kiáⁿ cha-bó͘-kiáⁿ3,308.825671
410m̄ khéng8,858.625175430ka-lâm tōe31,373.237370
411ta̍k pái4,901.488875431ge̍h ji̍t10,602.207970
412kèng-ùi iâ-hô-hoa8,656.083374432tit-tio̍h un-tián8,353.012270
413tī lō͘-ni̍h3,433.998874433tōa tīn8,326.377170
414tī tōe-ni̍h3,395.491274434thái ōe5,140.323870
415tōa-siaⁿ hoah71,579.856573435it-tēng ài3,137.498370
416chai-ē ah7,651.045773436tit-tio̍h sià-bián5,286.151069
417chin to-siā5,885.444273437saⁿ pái3,877.836068
418iok-tàn hô125,792.430372438chhiú the̍h3,540.248968
419góan tau3,500.760472439tú-tú chhin-chhiūⁿ3,517.054268
420iâm-hiong chêng102,636.209971440pa̍t hāng5,592.719767
嚙踝蕭h嚙踝蕭嚙踝蕭      嚙磕嚙磐嚙箴   嚙磐嚙箴10嚙踝蕭   嚙踝蕭嚙瑾嚙踝蕭   嚙磊嚙瑾嚙踝蕭   嚙踝蕭嚙10嚙踝蕭   嚙磕嚙踝蕭嚙踝蕭
Types: 563,875 Tokens: 1,968,725   最近查詢時間:2019/11/18    程式設計:劉杰岳、楊允言 2005/7/26
阮兜講台語
台灣記憶