Chôan-lô Tâi-gú-bûn gú-sû siong-koan-tō͘ thóng-kè chu-liāu 全羅台語文語詞相關度統計資料     
阮兜講台語
台語消息,燒ê:

台語華語辭典
嚙踝蕭 1  2  3  4  5  6  7  8  9  [ 10 ]  11  12  13  14  15  16  17  18  19   嚙踝蕭 嚙踝蕭嚙10嚙踝蕭  , 嚙窯嚙瑾61嚙踝蕭, 2411嚙踝蕭嚙踝蕭嚙
嚙編嚙踝蕭bigramCor(>=3K) freq-ab(>=6) 嚙編嚙踝蕭bigramCor(>=3K) freq-ab(>=6)
361hó pêng-iú4,257.213894381hū-jîn lâng3,006.611686
362siū kám-tōng14,712.750293382thian-sù ah22,779.336085
363í-sek-lia̍t tiong4,341.636493383bē kì-tit5,593.022985
364it-ti̍t kàu3,188.149093384tha̍k chheh11,487.973384
365khiā khí-lâi5,650.705992385chat-iâⁿ tī4,778.092684
366hok-gôan ḿ996,525.110391386jōa kú27,168.737283
367saⁿ-kap tī-teh10,863.165391387khì hù4,187.146483
368chia̍h chiú10,747.164891388chiok chē6,472.616482
369ēng hé4,221.706991389m̄ eng-kai3,372.354082
370bōe bián-tit20,244.415990390tiuⁿ phoe35,895.313881
371nn̄g ki7,992.335090391iáu tī-teh4,719.277281
372só͘ khòaⁿ-chòe6,831.021290392peh-sìⁿ í-sek-lia̍t3,201.553381
373khah khòai9,428.055589393hiaⁿ-tī à13,690.053380
374ūi-tio̍h boeh4,660.727389394hoaⁿ-hí khòai-lo̍k9,806.163680
375pìⁿ chòe4,637.621888395kúi-nā pái9,410.852680
376tit-tio̍h hok-khì4,490.612788396koh chài3,240.744780
377siat-sú nā3,524.400888397thàn chîⁿ9,439.134679
378a-su̍t ông32,530.183587398siū an-ùi5,412.178179
379tio̍h kín-sīn4,579.320486399só͘ li̍p5,212.868279
380pún só͘-chāi4,241.822686400tī ē-tóe3,225.747379
嚙踝蕭h嚙踝蕭嚙踝蕭      嚙磕嚙磐嚙箴   嚙磐嚙箴10嚙踝蕭   嚙踝蕭嚙瑾嚙踝蕭   嚙磊嚙瑾嚙踝蕭   嚙踝蕭嚙10嚙踝蕭   嚙磕嚙踝蕭嚙踝蕭
Types: 563,875 Tokens: 1,968,725   最近查詢時間:2019/10/24    程式設計:劉杰岳、楊允言 2005/7/26
阮兜講台語
台灣記憶