Chôan-lô Tâi-gú-bûn gú-sû siong-koan-tō͘ thóng-kè chu-liāu 全羅台語文語詞相關度統計資料     
阮兜講台語
台語消息,燒ê:

台語華語辭典
第 [ 1 ]  2  3  4  5  6  7  8  9  10   頁 後壁10頁  , 總共61頁, 2411筆資料
編號bigramCor(>=3K) freq-ab(>=6) 編號bigramCor(>=3K) freq-ab(>=6)
1i ê22,868.335015,50921ê sim12,937.74392,232
2ê lâng19,496.248811,22322góa beh8,488.32142,125
3góa ê4,294.39657,84723hō͘ lâng7,253.36982,043
4ê sî44,983.73376,49624hō͘ góa12,227.22052,012
5lí ê5,780.04106,21125lóng bô22,390.68841,989
6chit ê22,038.72025,97926ê bīn-chêng15,793.27851,855
7hit ê17,348.87915,06027hō͘ in15,901.20201,846
8chi̍t ê11,377.95185,04928che sī53,874.45821,817
9kā i47,325.48973,80429lóng sī12,472.98161,759
10ê kiáⁿ25,961.35433,77930ê tāi-chì7,977.09911,719
11hō͘ i21,785.86143,60131i chiū4,273.09881,617
12i kóng5,884.17222,96132ê tiong-kan7,877.21961,525
13ê ōe5,058.35522,94233ê chhiú7,696.04901,465
14kap i11,712.82052,78634ê peh-sìⁿ6,489.73551,391
15chiah ê3,908.75032,73835i só͘3,102.76181,347
16hiah ê17,382.25842,64936hō͘ lí6,955.46071,331
17ê só͘-chāi14,528.05262,64437kā in14,017.75861,301
18ê sū17,688.77222,62538beh hō͘7,182.46941,300
19ū chi̍t26,267.34802,62039in-ūi i5,011.15361,297
20siōng-tè ê4,354.55322,28840lí tio̍h6,412.43861,288
轉去首頁      上頭前   頭前10頁   頂一頁   下一頁   後壁10頁   上尾頁
Types: 563,875 Tokens: 1,968,725   最近查詢時間:2023/12/4    程式設計:劉杰岳、楊允言 2005/7/26
阮兜講台語
台灣記憶