Hàn-lô Tâi-gú-bûn gú-sû MI thóng-kè chu-liāu 漢羅台語文語詞互訊息統計資料     
阮兜講台語
台語消息,燒ê:
台語華語辭典
嚙踝蕭 1  2  3  4  5  6  7  8  [ 9 ]  10  11  12  13  14  15  16  17  18   嚙踝蕭 嚙踝蕭嚙10嚙踝蕭  , 嚙窯嚙瑾59嚙踝蕭, 2348嚙踝蕭嚙踝蕭嚙
嚙編嚙踝蕭bigramMI(>=10) freq-ab(>=10) 嚙編嚙踝蕭bigramMI(>=10) freq-ab(>=10)
32114.002611341hiâ pai13.937310
322憿 憿14.00081134213.928451
323cha̍p cha̍p13.99881634313.927826
324砍 鈭箏13.993921344曉僑 敹璆13.921110
32513.993430345hak ngìn13.916224
326鋆 文13.992311346霅 憭拙之13.913813
327瘚瑕硫 撅梯13.987914347 13.913113
328瘛勗控 13.977819348蝢瞍 kha-á13.904613
329lô͘ ui13.972223349撟 貊旨13.895811
330to͘ kiat13.971217350lîm chùn13.885518
331pho phé13.97011035113.882331
332sà sà13.96977235213.875329
333摰 璅13.961414353慦 雿13.872414
33413.955026354瞍 á13.869410
335tin tong-tong13.952710355皛 皛13.869013
336hek tek13.949581356撖血祕 典13.865115
337 銵頠13.944910357hôai-tek hui13.860810
338tiuh tiuh13.941032358撱 餃13.859534
339閮 隢13.940219359蝧 蝧13.849446
340 13.939611360 lin13.843519
嚙踝蕭h嚙踝蕭嚙踝蕭      嚙磕嚙磐嚙箴   嚙磐嚙箴10嚙踝蕭   嚙踝蕭嚙瑾嚙踝蕭   嚙磊嚙瑾嚙踝蕭   嚙踝蕭嚙10嚙踝蕭   嚙磕嚙踝蕭嚙踝蕭
Types: 962470 Tokens: 3,273,623   最近查詢時間:2021/7/28    程式設計:劉杰岳、楊允言 2005/7/23
阮兜講台語
台灣記憶