Hàn-lô Tâi-gú-bûn gú-sû MI thóng-kè chu-liāu 漢羅台語文語詞互訊息統計資料     
阮兜講台語
台語消息,燒ê:
台語華語辭典
嚙踝蕭 1  2  3  4  5  6  7  [ 8 ]  9  10  11  12  13  14  15  16  17   嚙踝蕭 嚙踝蕭嚙10嚙踝蕭  , 嚙窯嚙瑾59嚙踝蕭, 2348嚙踝蕭嚙踝蕭嚙
嚙編嚙踝蕭bigramMI(>=10) freq-ab(>=10) 嚙編嚙踝蕭bigramMI(>=10) freq-ab(>=10)
281gōng gōng-á14.16991430114.073626
282àn cháiⁿ-iūⁿ14.160545302 14.072849
283gông gông14.160420303撅 ha̍k-á14.069510
284颲 颲14.158023304pho lûn14.060315
28514.154323305un-su teng-ê14.060044
286nà nà14.154111306箸絲 lia̍h擳14.057711
287cheng 14.149930307 銝颱遙14.052225
288 14.145932308thiau 14.048910
289chhī chhū14.14211030914.043433
29014.134854310瞍 瘜14.040521
291gī gī14.132041311撣怎 摮賊14.034126
292蝡園 蝮賡14.130716312蝣 撖行14.033472
29314.123640313鞊 敺14.0329101
294hiâⁿ 瘞14.117811314怠控 14.024710
295thau lō͘14.11763931514.020711
29614.1111110316tek hôa14.017642
29714.107420317tang sî-á14.008510
29814.105610318甇 摰14.006513
299瑕 sih-nà14.105610319 銝剔14.004710
30014.077530320gōng-kiáⁿ 憍14.003317
嚙踝蕭h嚙踝蕭嚙踝蕭      嚙磕嚙磐嚙箴   嚙磐嚙箴10嚙踝蕭   嚙踝蕭嚙瑾嚙踝蕭   嚙磊嚙瑾嚙踝蕭   嚙踝蕭嚙10嚙踝蕭   嚙磕嚙踝蕭嚙踝蕭
Types: 962470 Tokens: 3,273,623   最近查詢時間:2021/7/28    程式設計:劉杰岳、楊允言 2005/7/23
阮兜講台語
台灣記憶