Hàn-lô Tâi-gú-bûn gú-sû MI thóng-kè chu-liāu 漢羅台語文語詞互訊息統計資料     
阮兜講台語
台語消息,燒ê:
台語華語辭典
嚙踝蕭 1  2  3  4  5  6  [ 7 ]  8  9  10  11  12  13  14  15  16   嚙踝蕭 嚙踝蕭嚙10嚙踝蕭  , 嚙窯嚙瑾59嚙踝蕭, 2348嚙踝蕭嚙踝蕭嚙
嚙編嚙踝蕭bigramMI(>=10) freq-ab(>=10) 嚙編嚙踝蕭bigramMI(>=10) freq-ab(>=10)
24114.354437261憛 lok-á14.266017
242phí phí14.34991026214.2659113
243鈭 鈭14.344114263餌 á14.265310
244芸 賣14.341818264kah-ki ki14.261910
24514.339332265瑁 鞊14.257410
246 蟡摮賊14.332610266án chóaⁿ-ē14.251814
247thán 璈14.326624267擳 ḿ14.247135
248⊥ tiāu14.32665026814.245590
249chi óang14.320739269 甇餃14.244116
25014.318839270mâ ko14.242614
251chhau chhau14.314728271chhóng pōng14.238228
252chōaⁿ 颲脰14.30431027214.234825
253憒 憌14.293016273 瘚瑕14.229525
25414.291111274tiuⁿ tû14.225423
255 14.287452275piak 鋆14.225213
256閰 閰14.285810276憭 曊14.207524
257擃 祈楝14.279449277 14.192513
258 箔犖14.274096278憒 踹14.189110
25914.27122927914.182257
260thǹg 韏方14.270811280瘜 靘14.180037
嚙踝蕭h嚙踝蕭嚙踝蕭      嚙磕嚙磐嚙箴   嚙磐嚙箴10嚙踝蕭   嚙踝蕭嚙瑾嚙踝蕭   嚙磊嚙瑾嚙踝蕭   嚙踝蕭嚙10嚙踝蕭   嚙磕嚙踝蕭嚙踝蕭
Types: 962470 Tokens: 3,273,623   最近查詢時間:2021/7/28    程式設計:劉杰岳、楊允言 2005/7/23
阮兜講台語
台灣記憶