Hàn-lô Tâi-gú-bûn gú-sû MI thóng-kè chu-liāu 漢羅台語文語詞互訊息統計資料     
阮兜講台語
台語消息,燒ê:
台語華語辭典
嚙踝蕭 1  2  3  4  5  [ 6 ]  7  8  9  10  11  12  13  14  15   嚙踝蕭 嚙踝蕭嚙10嚙踝蕭  , 嚙窯嚙瑾59嚙踝蕭, 2348嚙踝蕭嚙踝蕭嚙
嚙編嚙踝蕭bigramMI(>=10) freq-ab(>=10) 嚙編嚙踝蕭bigramMI(>=10) freq-ab(>=10)
201蝯 瘝颱14.573626221撣 瘙14.463753
202隢 靘14.570942222蝟 chhiám14.463013
203iāⁿ iāⁿ14.56522222314.450033
204閬芸振 閬芸14.563312224phang phài14.449411
20514.553044225ām 14.449422
20614.548413226 phiaⁿ14.449429
207khiang khiang14.531117227蝟 蝟14.448315
208tiām tiām-tī14.527410228 14.446941
209撟 chān14.522724229 14.429017
21014.5159124230chhêng chāi14.418519
211chhiāng chhiāng14.507829231 14.412519
212撖 文14.488725232āu bûn14.412519
213khiû khiû14.487411233tū lān14.411918
214 14.482921234 tiāu14.4014101
215鞈 蝑14.47901123514.398822
216璆 憿14.476014236摰擗 14.394410
21714.471831237cha̍t cha̍t14.386512
218鋆 摰14.471349238 憭折14.381520
219靽桅 14.471029239chhe chhau14.379818
22014.46953124014.362618
嚙踝蕭h嚙踝蕭嚙踝蕭      嚙磕嚙磐嚙箴   嚙磐嚙箴10嚙踝蕭   嚙踝蕭嚙瑾嚙踝蕭   嚙磊嚙瑾嚙踝蕭   嚙踝蕭嚙10嚙踝蕭   嚙磕嚙踝蕭嚙踝蕭
Types: 962470 Tokens: 3,273,623   最近查詢時間:2021/7/28    程式設計:劉杰岳、楊允言 2005/7/23
阮兜講台語
台灣記憶