Hàn-lô Tâi-gú-bûn gú-sû MI thóng-kè chu-liāu 漢羅台語文語詞互訊息統計資料     
阮兜講台語
台語消息,燒ê:
台語華語辭典
嚙磐嚙箴10嚙踝蕭  嚙踝蕭 50  51  52  53  54  55  56  57  58  [ 59 ]   嚙踝蕭 , 嚙窯嚙瑾59嚙踝蕭, 2348嚙踝蕭嚙踝蕭嚙
嚙編嚙踝蕭bigramMI(>=10) freq-ab(>=10) 嚙編嚙踝蕭bigramMI(>=10) freq-ab(>=10)
2321銝剛 瘞10.0335172341lim 10.010035
2322 10.0326292342cha 10.006950
2323 10.0309122343kun 10.005114
232410.029532234410.004421
2325擃銝 X平10.029514234510.002112
2326雿 摮10.0291152346 10.001113
232710.0282602347摮 璁隢10.000614
232810.024142234810.000231
232910.020590
233010.020114
233110.020014
2332bē閮 tit10.018251
2333 10.018145
233410.016428
233510.015451
2336 10.014093
2337 10.012615
2338擏 頠10.012511
233910.0122109
2340 chim10.010916
嚙踝蕭h嚙踝蕭嚙踝蕭      嚙磕嚙磐嚙箴   嚙磐嚙箴10嚙踝蕭   嚙踝蕭嚙瑾嚙踝蕭   嚙磊嚙瑾嚙踝蕭   嚙踝蕭嚙10嚙踝蕭   嚙磕嚙踝蕭嚙踝蕭
Types: 962470 Tokens: 3,273,623   最近查詢時間:2021/7/28    程式設計:劉杰岳、楊允言 2005/7/23
阮兜講台語
台灣記憶