Hàn-lô Tâi-gú-bûn gú-sû MI thóng-kè chu-liāu 漢羅台語文語詞互訊息統計資料     
阮兜講台語
台語消息,燒ê:
台語華語辭典
嚙踝蕭 1  2  3  4  [ 5 ]  6  7  8  9  10  11  12  13  14   嚙踝蕭 嚙踝蕭嚙10嚙踝蕭  , 嚙窯嚙瑾59嚙踝蕭, 2348嚙踝蕭嚙踝蕭嚙
嚙編嚙踝蕭bigramMI(>=10) freq-ab(>=10) 嚙編嚙踝蕭bigramMI(>=10) freq-ab(>=10)
161銴 蝧14.87432818114.721688
162瘚瑕魚 拙硫14.871311182liam piⁿ14.720026
163mà mà14.858612183am 蝻14.712321
164曉 撱X14.849313184 14.710510
16514.842315185憡 憭14.702827
166lô͘-môa á14.840311186 14.695114
167銝 銝14.838636187sǹg sǹg14.691519
168隞 桅14.833610188拍 曈14.679921
169暺 頛14.822726189銵 箇蝷14.669621
170閮 蝔á14.81311219014.667220
171í li̍p14.795123191鈭瘣 勗14.657510
172輸豪 頛芣14.790535192 chiuh-chiuh14.655314
173gio̍k hōng14.770310193iâ so͘14.635629
17414.76921119414.614724
17514.762491195but but14.613013
176si̍t tián14.758623196phi phi14.613013
17714.751011197瘝 蝬剜14.599211
178 14.749610198蝡瘜 憪14.588235
179ian chhiân14.745622199撘 霅瑕ㄚ14.585013
180pin pin14.730117200憭憭 14.581111
嚙踝蕭h嚙踝蕭嚙踝蕭      嚙磕嚙磐嚙箴   嚙磐嚙箴10嚙踝蕭   嚙踝蕭嚙瑾嚙踝蕭   嚙磊嚙瑾嚙踝蕭   嚙踝蕭嚙10嚙踝蕭   嚙磕嚙踝蕭嚙踝蕭
Types: 962470 Tokens: 3,273,623   最近查詢時間:2021/7/28    程式設計:劉杰岳、楊允言 2005/7/23
阮兜講台語
台灣記憶