Hàn-lô Tâi-gú-bûn gú-sû MI thóng-kè chu-liāu 漢羅台語文語詞互訊息統計資料     
阮兜講台語
台語消息,燒ê:
台語華語辭典
嚙踝蕭 1  2  3  [ 4 ]  5  6  7  8  9  10  11  12  13   嚙踝蕭 嚙踝蕭嚙10嚙踝蕭  , 嚙窯嚙瑾59嚙踝蕭, 2348嚙踝蕭嚙踝蕭嚙
嚙編嚙踝蕭bigramMI(>=10) freq-ab(>=10) 嚙編嚙踝蕭bigramMI(>=10) freq-ab(>=10)
121 15.180617141le̍k-tek ko͘15.023650
122kin 15.17444314215.011310
12315.17321314315.009414
12415.169365144sé sé15.008510
125貉 潮15.154110145chùn io̍k14.997418
126kan taⁿ-teh15.147011146thí 14.990612
127thi thi15.145914147pôaⁿ 蝭14.971646
128銵 撌瑕偏15.133722148hân bān14.969418
129hò͘ⁿ hiân15.124113149 14.963729
13015.115022150 ke̍h14.959715
131瞏 瞉15.109015151 14.943119
132甇甇 嗥15.068411152璆隞 14.935412
13315.057734153hai hai14.932628
134lèng lèng15.057117154thèng 14.917871
135lau lau15.057117155瘚 á14.912815
136 甇豢迤15.042414156霅瑁澈 蝚14.903011
137chut chut15.039825157撱箇蔭 摰嗅14.899810
13815.038212158 14.891125
13915.03305215914.889939
140iûⁿ ún15.028613160là sap14.884421
嚙踝蕭h嚙踝蕭嚙踝蕭      嚙磕嚙磐嚙箴   嚙磐嚙箴10嚙踝蕭   嚙踝蕭嚙瑾嚙踝蕭   嚙磊嚙瑾嚙踝蕭   嚙踝蕭嚙10嚙踝蕭   嚙磕嚙踝蕭嚙踝蕭
Types: 962470 Tokens: 3,273,623   最近查詢時間:2021/7/28    程式設計:劉杰岳、楊允言 2005/7/23
阮兜講台語
台灣記憶