Hàn-lô Tâi-gú-bûn gú-sû MI thóng-kè chu-liāu 漢羅台語文語詞互訊息統計資料     
阮兜講台語
台語消息,燒ê:
台語華語辭典
嚙踝蕭 1  2  [ 3 ]  4  5  6  7  8  9  10  11  12   嚙踝蕭 嚙踝蕭嚙10嚙踝蕭  , 嚙窯嚙瑾59嚙踝蕭, 2348嚙踝蕭嚙踝蕭嚙
嚙編嚙踝蕭bigramMI(>=10) freq-ab(>=10) 嚙編嚙踝蕭bigramMI(>=10) freq-ab(>=10)
81oaiⁿ oaiⁿ15.720719101tâ ôa15.493117
82chiù chiù15.71681110215.455215
83 15.71221810315.451458
84蝢瞍 á15.710510104 15.445248
85敹 鈭銝15.672421105káu 15.432912
8615.641513106怨 皜箸蛹15.422837
87 颲血末15.628010107唾 撖血15.416519
88銵 敶15.61351310815.401711
89鈭鈭 15.610327109冽 甬āu15.387015
90phōa 15.607022110phi̍h pho̍k15.359311
91銋 憸15.60201011115.336110
9215.556910112 15.332624
93敶敶 khiau-khiau15.556910113券 寥15.332612
94璆 鋆15.543111114 15.280128
95pīn tōaⁿ15.532948115ō͘-á han-chî15.271114
96iàⁿ iàⁿ15.521619116sun tāi-pi̍t15.263010
97hōa hōa15.520415117撣怨 寡15.258619
98má-ka le̍k15.517111118 15.253642
99hoan 15.511162119蝘 璊15.236912
100khin-khin khiang15.502510120ngia̍uh ngia̍uh15.207022
嚙踝蕭h嚙踝蕭嚙踝蕭      嚙磕嚙磐嚙箴   嚙磐嚙箴10嚙踝蕭   嚙踝蕭嚙瑾嚙踝蕭   嚙磊嚙瑾嚙踝蕭   嚙踝蕭嚙10嚙踝蕭   嚙磕嚙踝蕭嚙踝蕭
Types: 962470 Tokens: 3,273,623   最近查詢時間:2021/7/28    程式設計:劉杰岳、楊允言 2005/7/23
阮兜講台語
台灣記憶