Hàn-lô Tâi-gú-bûn gú-sû MI thóng-kè chu-liāu 漢羅台語文語詞互訊息統計資料     
阮兜講台語
台語消息,燒ê:
台語華語辭典
嚙磐嚙箴10嚙踝蕭  嚙踝蕭 11  12  13  14  15  16  17  18  19  [ 20 ]  21  22  23  24  25  26  27  28  29   嚙踝蕭 嚙踝蕭嚙10嚙踝蕭  , 嚙窯嚙瑾59嚙踝蕭, 2348嚙踝蕭嚙踝蕭嚙
嚙編嚙踝蕭bigramMI(>=10) freq-ab(>=10) 嚙編嚙踝蕭bigramMI(>=10) freq-ab(>=10)
761冽 憭鈭12.64491378112.590248
762poe lêng12.644512782蝺刻摩 摰12.587558
76312.636764783撣鋡 撠芯12.585616
76412.633024784 12.581814
765瘝 瘣12.632942785pha 12.581346
766khi khi12.631241786 12.579912
767銵 lám12.626629787憯 鞊12.575720
768 芯犖12.625612788 khám12.571812
769 12.62001478912.571113
770憸 賡12.61711279012.570938
771 撌桃12.617113791瘝 暺12.565911
772蝔 蝬梯12.612320792 12.564818
773擳 擳12.608114793 12.562717
774giàn giàn12.607611794ta̍p-ta̍p 皛12.553510
775chhìn 瘙12.605016795擐砍 鈭12.5525235
776an ne12.602542796tan lê12.551159
777gō͘ ko12.602114797 12.550030
778lo̍k lo̍k12.601515798kat la12.5418121
77912.59499879912.539716
780甇血 12.591014800 12.531944
嚙踝蕭h嚙踝蕭嚙踝蕭      嚙磕嚙磐嚙箴   嚙磐嚙箴10嚙踝蕭   嚙踝蕭嚙瑾嚙踝蕭   嚙磊嚙瑾嚙踝蕭   嚙踝蕭嚙10嚙踝蕭   嚙磕嚙踝蕭嚙踝蕭
Types: 962470 Tokens: 3,273,623   最近查詢時間:2021/7/28    程式設計:劉杰岳、楊允言 2005/7/23
阮兜講台語
台灣記憶