Hàn-lô Tâi-gú-bûn gú-sû MI thóng-kè chu-liāu 漢羅台語文語詞互訊息統計資料     
阮兜講台語
台語消息,燒ê:
台語華語辭典
嚙磐嚙箴10嚙踝蕭  嚙踝蕭 9  10  11  12  13  14  15  16  17  [ 18 ]  19  20  21  22  23  24  25  26  27   嚙踝蕭 嚙踝蕭嚙10嚙踝蕭  , 嚙窯嚙瑾59嚙踝蕭, 2348嚙踝蕭嚙踝蕭嚙
嚙編嚙踝蕭bigramMI(>=10) freq-ab(>=10) 嚙編嚙踝蕭bigramMI(>=10) freq-ab(>=10)
68112.839529701 12.777825
682poh káⁿ12.838310702í lo̍k12.775612
683璈 瞈12.834812703tì 閬12.774218
68412.834510704 12.772221
685憭 頩12.833248705 12.770775
686niau niau12.826712706雿 敹12.769969
687憭 憡12.82602870712.768467
688皞 憪12.8205113708蝔 敺12.760111
689 12.80811370912.7587107
690啁 舐12.807840710撅 蟡摮賊12.757311
691曈 璇12.805512711 12.7550268
69212.80346071212.752770
693摰 瑕ˊ12.801229713ioh 雓12.749810
694皛 liòng12.800911714蝧 霅航12.748718
69512.79766271512.748435
69612.796893716蝳 摰12.744113
69712.796735717pûn 曌12.741324
698lōng lōng12.79471071812.739516
699敶敶 oat12.792512719kut 12.738646
700 摰嗅惇12.79071372012.738416
嚙踝蕭h嚙踝蕭嚙踝蕭      嚙磕嚙磐嚙箴   嚙磐嚙箴10嚙踝蕭   嚙踝蕭嚙瑾嚙踝蕭   嚙磊嚙瑾嚙踝蕭   嚙踝蕭嚙10嚙踝蕭   嚙磕嚙踝蕭嚙踝蕭
Types: 962470 Tokens: 3,273,623   最近查詢時間:2021/7/28    程式設計:劉杰岳、楊允言 2005/7/23
阮兜講台語
台灣記憶