Hàn-lô Tâi-gú-bûn gú-sû MI thóng-kè chu-liāu 漢羅台語文語詞互訊息統計資料     
阮兜講台語
台語消息,燒ê:
台語華語辭典
嚙磐嚙箴10嚙踝蕭  嚙踝蕭 8  9  10  11  12  13  14  15  16  [ 17 ]  18  19  20  21  22  23  24  25  26   嚙踝蕭 嚙踝蕭嚙10嚙踝蕭  , 嚙窯嚙瑾59嚙踝蕭, 2348嚙踝蕭嚙踝蕭嚙
嚙編嚙踝蕭bigramMI(>=10) freq-ab(>=10) 嚙編嚙踝蕭bigramMI(>=10) freq-ab(>=10)
64112.91311066112.876618
64212.913111662phak phak12.876615
643 chheh12.91172366312.873120
644cha li̍p12.905623664鞈 鞈hō͘12.871311
64512.901610665chhiāng 皛12.870619
646kám-á 摨12.901168666hû 憳12.8703127
64712.901011667蝮賜 摨12.866741
648 12.899820668砍 湔12.865116
649tâm 皞12.896712669砍 鈭12.865115
650 12.89444567012.863037
651瘥 瘣12.893414671 choah12.863057
652bin bong12.888420672憭找犖 憭抒車12.862910
65312.885835673蝢 瘥12.860124
654ôan 憪12.88474867412.855410
655liu liu12.88442167512.855215
656kì kì12.881840676蝣拙ㄚ 隢12.853017
65712.8808199677 12.852943
658璁 撣12.879211678瑹餉 12.845513
659 箏振撌12.876920679put luh12.840810
660he-ku 12.876912680lan san12.840111
嚙踝蕭h嚙踝蕭嚙踝蕭      嚙磕嚙磐嚙箴   嚙磐嚙箴10嚙踝蕭   嚙踝蕭嚙瑾嚙踝蕭   嚙磊嚙瑾嚙踝蕭   嚙踝蕭嚙10嚙踝蕭   嚙磕嚙踝蕭嚙踝蕭
Types: 962470 Tokens: 3,273,623   最近查詢時間:2021/7/28    程式設計:劉杰岳、楊允言 2005/7/23
阮兜講台語
台灣記憶