Hàn-lô Tâi-gú-bûn gú-sû MI thóng-kè chu-liāu 漢羅台語文語詞互訊息統計資料     
阮兜講台語
台語消息,燒ê:
台語華語辭典
嚙磐嚙箴10嚙踝蕭  嚙踝蕭 5  6  7  8  9  10  11  12  13  [ 14 ]  15  16  17  18  19  20  21  22  23   嚙踝蕭 嚙踝蕭嚙10嚙踝蕭  , 嚙窯嚙瑾59嚙踝蕭, 2348嚙踝蕭嚙踝蕭嚙
嚙編嚙踝蕭bigramMI(>=10) freq-ab(>=10) 嚙編嚙踝蕭bigramMI(>=10) freq-ab(>=10)
521án nê13.25181054113.215113
522頠 隡13.25031254213.213010
52313.248816543皞 瘜13.211260
524 13.247319544hut hut13.207022
525ma sah13.240919545 咨o̍h13.205610
526 chut13.239210546曊 雿13.199935
52713.23831754713.198611
528 13.238012548銝餉齒 桐13.198024
529siūⁿ khì13.23748454913.191085
530瘨 鈭á13.236915550 13.179014
531甈 憭扳13.234525551 13.177410
532蝒 憿13.228116552撣 敺13.176470
533隞 暻13.2243108553蝑 獢13.170911
534銵 銵13.224011554ia-so͘ 璁13.167734
535hó͘ ní13.223493555 13.158819
536隤敹 隤13.223211556曌暻 蝎13.157716
537蝬剜 曄13.222414557chhih chhih13.150787
538khok khok13.221057558 13.148940
539 13.2197246559 13.137772
540摮 桐13.21532556013.135125
嚙踝蕭h嚙踝蕭嚙踝蕭      嚙磕嚙磐嚙箴   嚙磐嚙箴10嚙踝蕭   嚙踝蕭嚙瑾嚙踝蕭   嚙磊嚙瑾嚙踝蕭   嚙踝蕭嚙10嚙踝蕭   嚙磕嚙踝蕭嚙踝蕭
Types: 962470 Tokens: 3,273,623   最近查詢時間:2021/7/28    程式設計:劉杰岳、楊允言 2005/7/23
阮兜講台語
台灣記憶