Hàn-lô Tâi-gú-bûn gú-sû MI thóng-kè chu-liāu 漢羅台語文語詞互訊息統計資料     
阮兜講台語
台語消息,燒ê:
台語華語辭典
嚙磐嚙箴10嚙踝蕭  嚙踝蕭 4  5  6  7  8  9  10  11  12  [ 13 ]  14  15  16  17  18  19  20  21  22   嚙踝蕭 嚙踝蕭嚙10嚙踝蕭  , 嚙窯嚙瑾59嚙踝蕭, 2348嚙踝蕭嚙踝蕭嚙
嚙編嚙踝蕭bigramMI(>=10) freq-ab(>=10) 嚙編嚙踝蕭bigramMI(>=10) freq-ab(>=10)
48113.37322050113.303214
482ui chì13.373250502tok hui13.3000261
483tan li13.3724128503 13.298614
48413.37001350413.296740
485 lu13.36111750513.296475
486 13.3592182506霅 憍13.291642
487撖 chiuh-chiuh13.350512507tâi-ôan jī13.291618
488 13.347510508敹 á13.287819
489瑟旨 銝剖飛13.347211509 13.284627
490憪 憡á13.343157510剜 sàm-sàm13.282411
491 13.34201751113.281010
492khòng khòng13.337211512恍 蝵13.279111
493摰 瞉方13.33553451313.276814
494sū kun13.33471751413.275388
49513.329417515銵 甇13.275316
496 霅啣13.327633516 13.271113
497chhui sak13.314444517 韏瑕13.263011
498撅 雓13.312928518雿 瘞13.260413
49913.312212519teng hû13.2603204
500霅 隤13.307524520lò 喃13.257014
嚙踝蕭h嚙踝蕭嚙踝蕭      嚙磕嚙磐嚙箴   嚙磐嚙箴10嚙踝蕭   嚙踝蕭嚙瑾嚙踝蕭   嚙磊嚙瑾嚙踝蕭   嚙踝蕭嚙10嚙踝蕭   嚙磕嚙踝蕭嚙踝蕭
Types: 962470 Tokens: 3,273,623   最近查詢時間:2021/9/18    程式設計:劉杰岳、楊允言 2005/7/23
阮兜講台語
台灣記憶