Hàn-lô Tâi-gú-bûn gú-sû MI thóng-kè chu-liāu 漢羅台語文語詞互訊息統計資料     
阮兜講台語
台語消息,燒ê:
台語華語辭典
嚙磐嚙箴10嚙踝蕭  嚙踝蕭 2  3  4  5  6  7  8  9  10  [ 11 ]  12  13  14  15  16  17  18  19  20   嚙踝蕭 嚙踝蕭嚙10嚙踝蕭  , 嚙窯嚙瑾59嚙踝蕭, 2348嚙踝蕭嚙踝蕭嚙
嚙編嚙踝蕭bigramMI(>=10) freq-ab(>=10) 嚙編嚙踝蕭bigramMI(>=10) freq-ab(>=10)
401 蝳桃13.68321442113.613513
40213.675639422 抵楝13.608311
403bí kheⁿ13.674915423phī-phī chhoah13.603813
404ho lian13.674310424giau 13.596212
405 tó͘13.672315942513.591730
406thái thó13.6670104426lai é13.591513
407憭扳 13.666721427憭芸像 憓13.588623
408啗蝢擐砍 蝧13.66151142813.584113
40913.661323429haiⁿ haiⁿ13.583812
410âng bûn13.658613430甇 曈13.581619
411siàm 撅13.654510431啁姘 撣恍13.579712
412蝺 蝘13.648610432敶 雿13.577627
413頞蝝 撣13.64641443313.573025
414e̍h e̍h13.642718434lin gió13.563910
415 13.641132435擃撜 霅13.557610
416tin tin13.638522436láu ma13.556945
417pho̍k pho̍k13.629717437 13.549615
418bō͘ chin13.628314438 sih13.548413
419 13.622640439撌 蝒13.547920
42013.617811440 13.541611
嚙踝蕭h嚙踝蕭嚙踝蕭      嚙磕嚙磐嚙箴   嚙磐嚙箴10嚙踝蕭   嚙踝蕭嚙瑾嚙踝蕭   嚙磊嚙瑾嚙踝蕭   嚙踝蕭嚙10嚙踝蕭   嚙磕嚙踝蕭嚙踝蕭
Types: 962470 Tokens: 3,273,623   最近查詢時間:2021/9/18    程式設計:劉杰岳、楊允言 2005/7/23
阮兜講台語
台灣記憶