Hàn-lô Tâi-gú-bûn gú-sû MI thóng-kè chu-liāu 漢羅台語文語詞互訊息統計資料     
阮兜講台語
台語消息,燒ê:
台語華語辭典
嚙踝蕭 1  2  3  4  5  6  7  8  9  [ 10 ]  11  12  13  14  15  16  17  18  19   嚙踝蕭 嚙踝蕭嚙10嚙踝蕭  , 嚙窯嚙瑾59嚙踝蕭, 2348嚙踝蕭嚙踝蕭嚙
嚙編嚙踝蕭bigramMI(>=10) freq-ab(>=10) 嚙編嚙踝蕭bigramMI(>=10) freq-ab(>=10)
36113.840311381蝘 khia13.763722
36213.839549382thâi鈭 曄13.762611
363kiù chú13.835318383 13.760617
364雓 m̄13.834510384瑁剛 蝎13.757524
365璅 芰13.825222385 siàu13.754633
36613.823263386 13.749622
367pin piàng13.822011387蝔格 13.728413
368摰 蝭13.821946388撱 蝡13.728111
369鈭 憯13.819672389liù liù13.726820
370 13.818343390隤瘜 璅⊥13.718237
371閮撠 銝颱遙13.817810391a 撠摰13.715910
372tōng lián13.809124392khám kún13.715236
373 13.802012393慦 憍13.713112
374鈭箸 孵噩13.784619394梯正 13.710520
375piàng piàng13.78291339513.7101177
376giâu 13.7819194396 13.708612
377甈 銝憭扳13.777634397 13.699449
378ûn ian13.774810398憭抵楝 甇瑞13.698819
379璁株 撖鞎13.77081939913.689922
380餅 啗情13.766912400phi̍h-phi̍h chhoah13.686956
嚙踝蕭h嚙踝蕭嚙踝蕭      嚙磕嚙磐嚙箴   嚙磐嚙箴10嚙踝蕭   嚙踝蕭嚙瑾嚙踝蕭   嚙磊嚙瑾嚙踝蕭   嚙踝蕭嚙10嚙踝蕭   嚙磕嚙踝蕭嚙踝蕭
Types: 962470 Tokens: 3,273,623   最近查詢時間:2021/7/28    程式設計:劉杰岳、楊允言 2005/7/23
阮兜講台語
台灣記憶