Hàn-lô Tâi-gú-bûn gú-sû MI thóng-kè chu-liāu 漢羅台語文語詞互訊息統計資料     
阮兜講台語
台語消息,燒ê:
台語華語辭典
嚙踝蕭 [ 1 ]  2  3  4  5  6  7  8  9  10   嚙踝蕭 嚙踝蕭嚙10嚙踝蕭  , 嚙窯嚙瑾59嚙踝蕭, 2348嚙踝蕭嚙踝蕭嚙
嚙編嚙踝蕭bigramMI(>=10) freq-ab(>=10) 嚙編嚙踝蕭bigramMI(>=10) freq-ab(>=10)
1than gân18.31251021湧 柝eh16.587511
2pòaⁿ kóng-chhiò18.05441222khún tio̍k16.587014
3 閬鈭17.9475122316.585014
4nga̍ih gio̍h17.93541224chhân tiong-ng16.578522
5鞈 鞈17.93541325khá pī16.546911
617.79111926thu̍h thu̍h16.546911
7 17.56551327khoaⁿ khoaⁿ16.532210
8ún giân17.44151228 16.503919
9璅 khū17.3314102916.502510
10憌 質17.24361330瘥 雓16.477419
11ông sêng-chiong17.16991231 16.450024
1217.1133253216.399424
13怨 憭17.0286123316.387020
14蝧 曋16.90811734曋 曋16.350511
15 16.87891035niá 憪憍16.344913
16gia̍t khiat-á16.8078103616.343911
17蝑 憿批16.69361037 颱銵16.306919
18thiat chek16.66041038憭 賣16.303215
19隢 隢16.65001239chōan 16.293910
20 16.6094144016.280117
嚙踝蕭h嚙踝蕭嚙踝蕭      嚙磕嚙磐嚙箴   嚙磐嚙箴10嚙踝蕭   嚙踝蕭嚙瑾嚙踝蕭   嚙磊嚙瑾嚙踝蕭   嚙踝蕭嚙10嚙踝蕭   嚙磕嚙踝蕭嚙踝蕭
Types: 962470 Tokens: 3,273,623   最近查詢時間:2021/7/28    程式設計:劉杰岳、楊允言 2005/7/23
阮兜講台語
台灣記憶