Hàn-lô Tâi-gú-bûn gú-sû MI thóng-kè chu-liāu 漢羅台語文語詞互訊息統計資料     
阮兜講台語
台語消息,燒ê:
台語華語辭典
第 [ 1 ]  2  3  4  5  6  7  8  9  10   頁 後壁10頁  , 總共59頁, 2348筆資料
編號bigramMI(>=10) freq-ab(>=10) 編號bigramMI(>=10) freq-ab(>=10)
1than gân18.31251021嘴齒根 咬leh16.587511
2pòaⁿ kóng-chhiò18.05441222khún tio̍k16.587014
3需 要人17.94751223鄭弘 堯16.585014
4nga̍ih gio̍h17.93541224chhân tiong-ng16.578522
5賄 賂17.93541325khá pī16.546911
6壬 癸17.79111926thu̍h thu̍h16.546911
7ㄕ ˇ17.56551327khoaⁿ khoaⁿ16.532210
8ún giân17.44151228癮 痀16.503919
9樁 khū17.33141029曹 逢甫16.502510
10拆食 落腹17.24361330毀 謗16.477419
11ông sêng-chiong17.16991231螯 蟹16.450024
12唬 讕17.11332532絨 螯16.399424
13叫苦 連天17.02861233遣 責16.387020
14翎 鷥16.90811734鷺 鷥16.350511
15痲 痺16.87891035niá 姑婆16.344913
16gia̍t khiat-á16.80781036騷 擾16.343911
17國策 顧問16.69361037勻 勻仔行16.306919
18thiat chek16.66041038青天 白日16.303215
19諫 諍16.65001239chōan 匙16.293910
20野草 莓16.60941440加護 病房16.280117
轉去首頁      上頭前   頭前10頁   頂一頁   下一頁   後壁10頁   上尾頁
Types: 962470 Tokens: 3,273,623   最近查詢時間:2023/12/4    程式設計:劉杰岳、楊允言 2005/7/23
阮兜講台語
台灣記憶