Hàn-lô Tâi-gú-bûn sû-pîn thóng-kè chu-liāu 漢羅台語文詞頻統計資料     
阮兜講台語
台語消息,燒ê:
台語華語辭典
嚙磐嚙箴10嚙踝蕭  嚙踝蕭 6  7  8  9  10  11  12  13  14  [ 15 ]  16  17  18  19  20  21  22  23  24   嚙踝蕭 嚙踝蕭嚙10嚙踝蕭  , 嚙窯嚙瑾113嚙踝蕭, 2255嚙踝蕭嚙踝蕭嚙
嚙編嚙踝蕭嚙緙嚙踝蕭嚙磕嚙緞嚙踝蕭嚙嚙磕嚙緞嚙碼嚙窯
2812,0230.0499%51.0632%
2822,0210.0499%51.1131%
2832,0150.0497%51.1629%
284質店摮2,0110.0496%51.2125%
2851,9690.0486%51.2611%
2861,9640.0485%51.3096%
2871,9570.0483%51.3579%
2881,9570.0483%51.4062%
289hiah-ê1,9570.0483%51.4545%
2901,9570.0483%51.5028%
291chhōa1,9560.0483%51.5511%
2921,9480.0481%51.5992%
2931,9390.0479%51.6470%
294iah1,9360.0478%51.6948%
2951,9350.0478%51.7426%
2961,9330.0477%51.7903%
297蝚砌1,9290.0476%51.8379%
2981,9290.0476%51.8855%
2991,9260.0475%51.9331%
3001,9220.0474%51.9805%
嚙踝蕭h嚙踝蕭嚙踝蕭      嚙磕嚙磐嚙箴   嚙磐嚙箴10嚙踝蕭   嚙踝蕭嚙瑾嚙踝蕭   嚙磊嚙瑾嚙踝蕭   嚙踝蕭嚙10嚙踝蕭   嚙磕嚙踝蕭嚙踝蕭
Types: 47,130 Tokens: 4,051,195   最近查詢時間:2019/12/7    程式設計:劉杰岳、楊允言 2005/7/27
阮兜講台語
台灣記憶