Hàn-lô Tâi-gú-bûn sû-pîn thóng-kè chu-liāu 漢羅台語文詞頻統計資料     
阮兜講台語
台語消息,燒ê:
台語華語辭典
嚙磐嚙箴10嚙踝蕭  嚙踝蕭 5  6  7  8  9  10  11  12  13  [ 14 ]  15  16  17  18  19  20  21  22  23   嚙踝蕭 嚙踝蕭嚙10嚙踝蕭  , 嚙窯嚙瑾113嚙踝蕭, 2255嚙踝蕭嚙踝蕭嚙
嚙編嚙踝蕭嚙緙嚙踝蕭嚙磕嚙緞嚙踝蕭嚙嚙磕嚙緞嚙碼嚙窯
2612,1380.0528%50.0326%
2622,1350.0527%50.0853%
263瘥隤2,1250.0525%50.1378%
2642,1240.0524%50.1902%
265kám2,1220.0524%50.2426%
2662,1190.0523%50.2949%
2672,1120.0521%50.3470%
268he2,1110.0521%50.3992%
269憭ê2,1070.0520%50.4512%
2702,1070.0520%50.5032%
2712,1060.0520%50.5552%
2722,1000.0518%50.6070%
2732,0880.0515%50.6585%
2742,0730.0512%50.7097%
2752,0720.0511%50.7608%
2762,0570.0508%50.8116%
277án-ne2,0540.0507%50.8623%
2782,0480.0506%50.9129%
2792,0370.0503%50.9632%
280chiah-ê2,0310.0501%51.0133%
嚙踝蕭h嚙踝蕭嚙踝蕭      嚙磕嚙磐嚙箴   嚙磐嚙箴10嚙踝蕭   嚙踝蕭嚙瑾嚙踝蕭   嚙磊嚙瑾嚙踝蕭   嚙踝蕭嚙10嚙踝蕭   嚙磕嚙踝蕭嚙踝蕭
Types: 47,130 Tokens: 4,051,195   最近查詢時間:2019/12/6    程式設計:劉杰岳、楊允言 2005/7/27
阮兜講台語
台灣記憶