Hàn-lô Tâi-gú-bûn sû-pîn thóng-kè chu-liāu 漢羅台語文詞頻統計資料     
阮兜講台語
台語消息,燒ê:
台語華語辭典
嚙磐嚙箴10嚙踝蕭  嚙踝蕭 4  5  6  7  8  9  10  11  12  [ 13 ]  14  15  16  17  18  19  20  21  22   嚙踝蕭 嚙踝蕭嚙10嚙踝蕭  , 嚙窯嚙瑾113嚙踝蕭, 2255嚙踝蕭嚙踝蕭嚙
嚙編嚙踝蕭嚙緙嚙踝蕭嚙磕嚙緞嚙踝蕭嚙嚙磕嚙緞嚙碼嚙窯
2412,2310.0551%48.9551%
242ùi2,2260.0549%49.0101%
243chit-ê2,2200.0548%49.0649%
2442,2190.0548%49.1196%
245tiàm2,2140.0547%49.1743%
2462,2130.0546%49.2289%
247憭批振2,2050.0544%49.2833%
2482,2010.0543%49.3377%
2492,1980.0543%49.3919%
2502,1950.0542%49.4461%
2512,1900.0541%49.5002%
2522,1740.0537%49.5538%
2532,1660.0535%49.6073%
2542,1640.0534%49.6607%
2552,1610.0533%49.7140%
2562,1590.0533%49.7673%
2572,1590.0533%49.8206%
258chiâⁿ2,1560.0532%49.8739%
2592,1540.0532%49.9270%
260ê閰2,1410.0528%49.9799%
嚙踝蕭h嚙踝蕭嚙踝蕭      嚙磕嚙磐嚙箴   嚙磐嚙箴10嚙踝蕭   嚙踝蕭嚙瑾嚙踝蕭   嚙磊嚙瑾嚙踝蕭   嚙踝蕭嚙10嚙踝蕭   嚙磕嚙踝蕭嚙踝蕭
Types: 47,130 Tokens: 4,051,195   最近查詢時間:2019/12/13    程式設計:劉杰岳、楊允言 2005/7/27
阮兜講台語
台灣記憶