Hàn-lô Tâi-gú-bûn sû-pîn thóng-kè chu-liāu 漢羅台語文詞頻統計資料     
阮兜講台語
台語華語辭典
第 [ 1 ]  2  3  4  5  6  7  8  9  10   頁 後壁10頁  , 總共113頁, 2255筆資料
編號語詞頻率比例頻率合總
1ê217,6095.3715%5.3715%
2NUMBERS68,5931.6932%7.0646%
360,3031.4885%8.5532%
454,8781.3546%9.9078%
552,0871.2857%11.1935%
646,7961.1551%12.3486%
741,2201.0175%13.3661%
841,1691.0162%14.3823%
940,6231.0027%15.3850%
1037,3040.9208%16.3059%
1133,3660.8236%17.1295%
1230,3320.7487%17.8782%
13kap25,5980.6319%18.5100%
1424,9360.6155%19.1256%
15beh24,3930.6021%19.7277%
1624,1480.5961%20.3238%
17koh22,6330.5587%20.8824%
1822,5020.5554%21.4379%
19hō͘22,2250.5486%21.9865%
2022,2030.5481%22.5345%
轉去首頁      上頭前   頭前10頁   頂一頁   下一頁   後壁10頁   上尾頁
Types: 47,130 Tokens: 4,051,195   最近查詢時間:2023/12/4    程式設計:劉杰岳、楊允言 2005/7/27
阮兜講台語
台灣記憶