Hàn-lô Tâi-gú-bûn gú-sû siong-koan-tō͘ thóng-kè chu-liāu 漢羅台語文語詞相關度統計資料     
阮兜講台語
台語消息,燒ê:
台語華語辭典
嚙踝蕭 1  2  3  4  5  6  7  [ 8 ]  9  10  11  12  13  14  15  16  17   嚙踝蕭 嚙踝蕭嚙10嚙踝蕭  , 嚙窯嚙瑾62嚙踝蕭, 2457嚙踝蕭嚙踝蕭嚙
嚙編嚙踝蕭bigramCor(>=9K) freq-ab(>=18) 嚙編嚙踝蕭bigramCor(>=9K) freq-ab(>=18)
281憭 曊365,970.819724301351,383.089060
282lô pek365,660.279863302蟡 頩350,288.1709155
283364,554.1854415303347,139.252229
284theh lih364,062.935449304 tàng346,992.65782,480
285chhui sak363,684.555144305蝳 雿346,917.6397127
286 362,695.6069127306 346,912.7050254
287362,346.0244158307pē 瘥346,781.7227286
288362,271.763258308chhêng chāi345,826.940319
289361,887.749033309 345,620.609888
290撠鈭 擳361,435.913797310344,353.273426
291361,245.988249311343,383.97148,806
292khám kún360,534.547736312蝘 瘣342,892.3074118
293sìm sìm356,796.339934313341,943.208262
294355,860.5568107314340,535.782563
295甈 銝憭扳355,633.308334315337,744.051067
296梯正 355,319.023120316335,994.013231
297354,416.880586317 ngái332,507.495028
298tang tang353,075.388356318 choah330,969.716757
299kì kì352,707.392340319 330,491.134521
300tiuⁿ tû351,952.535323320 銝颱遙329,549.810625
嚙踝蕭h嚙踝蕭嚙踝蕭      嚙磕嚙磐嚙箴   嚙磐嚙箴10嚙踝蕭   嚙踝蕭嚙瑾嚙踝蕭   嚙磊嚙瑾嚙踝蕭   嚙踝蕭嚙10嚙踝蕭   嚙磕嚙踝蕭嚙踝蕭
Types: 962,470 Tokens: 3,273,623   最近查詢時間:2019/10/24    程式設計:劉杰岳、楊允言 2005/7/27
阮兜講台語
台灣記憶